Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne konanie

V zmysle Smernice FF UMB č. 3/2014 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici konajú obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijných odboroch:

učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra - titul PaedDr.);

prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a kultúra - titul PhDr.).

 

Predsedovia komisí pre obhajoby rigoróznych prác a rigoróznych skúšok na KAA:

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.  - učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk;

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. - prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra.

 

Upozorňujeme, že téma práce nesmie byť svojim obsahom totožná s diplomovou prácou alebo inou kvalifikačnou prácou ani nesmie byť kompilačnou prácou uchádzača.  Uchádzačom v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov (anglický jazyk a literatúra - titul PaedDr.) odporúčame aspoň jeden rok pedagogickej praxe.

Rigoróznu prácu v rozsahu 60-80 normostrán uchádzač odovzdá na zaevidovanie na ŠO FF UMB do 30. septembra nasledujúceho roka.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB zverejní témy prác do konca júna.

Po výbere témy záujemca kontaktuje vedúceho/vedúcu práce.


Všetky bližšie informácie môžete nájsť na uvedenej linke:

https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2022-2023/rigorozne-konanie-2022-2023/temy-rigoroznych-prac.html