Projekty a granty

Kontrastívne štúdium odborných textov v anglofónnom a slovenskom kultúrnom prostredí a jeho dopad na prekladateľskú prax

A comparative study of non-literary texts in English-speaking and Slovak cultural environments and the impact of the study on translation practice

Číslo projektu:VEGA, 1/0641/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.Koordinátor projektu:

Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelávania

A new conception of foreign language education at PhD. level

Číslo projektu:KEGA č. 3/4001/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:PaedDr. Mária Hardošová, PhD.Koordinátor projektu:

Communication in International Projects

Číslo projektu:SK/04/B/F/LA-177408Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. (za FHV UMB)Koordinátor projektu:

Leonardo da Vinci

Preklad a národná kultúra. okolnosti, vzťahy a súvislosti, osobnosti, pojmy

Translation and National Culture. Circumstances, Relations and Connections, Personalities, Notions

Číslo projektu:VEGA č. 2/5113/25Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Ústav svetovej literatúry SAV BA)

Sondy do súčasného stavu prekladu na Slovensku so zameraním na sociokultúrne aspekty

Insights into the Current State of Translation and Translating in Slovakia focused on Socio-Cultural Aspects – Globalisation, Integration, Pluralisation, Multiculturalisation

Číslo projektu:VEGA č. 1/2285/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ján Vilikovský, PhD.Koordinátor projektu:

COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Communication in the new intercultural Europe

Číslo projektu:Leonardo da Vinci, PT03/LA/04/24/024Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:za KAA: PaedDr. Petra Jesenská, PhD., doc. PhDr. Eva Homolová, PhD., PhDr. Jana ŠavelováKoordinátor projektu:Akademia Ekonomiczna v meste Wroclaw, Poľsko