(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie

Informácie o projekte

(Im)migration as a Political, Ethical, Linguistic and Cultural Phenomenon in the Era of Globalisation

Západné kultúry ako aj EÚ v súčasnosti čelia bezprecedentnej migračnej kríze. Vysťahovalectvo je zároveň historicky a kultúrne prítomným javom aj na Slovensku, keďže v súčasnosti až 2,8 milióna Slovákov žije v zahraničí. (E)migrácia, rovnako ako problematika vytrácania slovenských kultúrnych elít v dôsledku emigrácie a prerušenia väzieb k vlastnej "národnej identite" preto predstavuje jeden z najaktuálnejších problémov Slovenska i globalizovaného sveta. Predložený projekt (primárne zacielený na pedagogickú aplikáciu zberu údajov a vedeckého výskumu a materializovaný vo forme dvojjazyčnej interaktívnej vysokoškolskej učebnice) sa zameriava na interdisciplinárne (historicky, politologicky, kulturologicky a lingivisticky) prepojený komplexný výskum fenoménu "emigrácie" a "emigrantskej identity" a jej umeleckého zhodnotenia v literárnej tvorbe.

Vyhlasovateľ:

KEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2017
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Javorčíková Jana, doc. PaedDr., PhD.
Spoluriešitelia:2017: Hohn (Z), Slatinská, Pecníková, Badinská, Kubuš, Ličko
Zahraničný projekt:nie