Kontrastívne štúdium odborných textov v anglofónnom a slovenskom kultúrnom prostredí a jeho dopad na prekladateľskú prax

Informácie o projekte

A comparative study of non-literary texts in English-speaking and Slovak cultural environments and the impact of the study on translation practice

Číslo projektu:VEGA, 1/0641/09
Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Spoluriešitelia:Ľubica Brenkusová
Czaba Czeglédi
Martin Djovčoš
Mária Hardošová
Miroslava Melicherčíková
Elena Vallová
Zahraničný projekt:nie