Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní

Informácie o projekte

Výsledky najnovších výskumov uskutočňovaných medzi rôznymi zamestnávateľmi dávajú podnet na zmenu v spôsobe výučby na vysokých školách. Tradičné metódy sa ukázali ako nedostatočné pri formovaní schopnosti absolventov vnímať realitu, vyhodnocovať množstvo informácií, urobiť rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Predkladaný projekt má hlavný cieľ - navrhnúť novú formu výučby - koučovací prístup - vo vysokoškolskom vzdelávacom procese, ktorý významne rozvíja kritické myslenie študentov.

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:018UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Theodoulides Lenka, Ing., PhD. (EF UMB)
Spoluriešitelia:za FF UMB: Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie