Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelávania

Informácie o projekte

A new conception of foreign language education at PhD. level

Číslo projektu:KEGA č. 3/4001/06
Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:PaedDr. Mária Hardošová, PhD.
Spoluriešitelia:PhDr. Miroslava Šramková-Melicherčíková
PhDr. Ľubica Brenkusová
Filozofická fakulta UKF Nitra
Zahraničný projekt:nie