Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

Informácie o projekte

The support for teaching study programmes in foreign languages

Číslo projektu:26110230025
Doba riešenia:2010 - 2013
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Koordinátor projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.; doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD., PhDr. Jana Šavelová, Mgr. Miroslava Melicherčíková, PhDr. Martin Djovčoš, PhD., PaedDr. Mária Hardošová, PhD., PhDr. Elena Vallová, Phd.
Zahraničný projekt:nie