Preklad a národná kultúra. okolnosti, vzťahy a súvislosti, osobnosti, pojmy

Informácie o projekte

Translation and National Culture. Circumstances, Relations and Connections, Personalities, Notions

Číslo projektu:VEGA č. 2/5113/25
Doba riešenia:2005 - 2007
Koordinátor projektu:doc. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Ústav svetovej literatúry SAV BA)
Spoluriešitelia:prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. (FF UKF v Nitre)
doc. Mgr. Biloveský Vladimír, PhD. (FiF UMB)
Zahraničný projekt:nie