Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom.

Informácie o projekte

Translation as a Part of the Cultural Space History II. Fact, Phenomena and Personalities in Translation Activities in the Slovak Cultural Space and the Forms of their Functioning

Projekt Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom predstavuje ďalšie a systémové pokračovanie dlhoročného literárno a kultúrnohistorického translatologického výskumu na Slovensku. V európskych súvislostiach sa vnímanie prekladu ako súčasti dejín daného kultúrneho priestoru výskumne výraznejšie presadzuje až v ostatných rokoch. Osobitosť tohto projektu spočíva v jeho potencii vytvárať synergický efekt kultúrno a literárno-historického a zároveň zovšeobecňujúceho teoretického uvažovania o preklade. Tento kombinovaný prístup základného pramenného a materiálového výskumu a uplatňovania z neho vyplývajúcich teoretických konceptov vďaka riešiteľskej účasti relevantných slovenských translatologických pracovísk vytvára predpoklady pre systémové poznávanie "osudov" prekladu v slovenskom kultúrnom priestore.

Číslo projektu:2/0200/15
Doba riešenia:2015 - 2018
Koordinátor projektu:prof. PhDr. Kusá Mária CSc. (SAV)
Spoluriešitelia:Zodpovedný riešiteľ VŠ: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Spoluriešitelia: Vladimír Biloveský, Emília Perez, Igor Tyšš (UKF)
Zahraničný projekt:nie