Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru

Informácie o projekte

Translation as a Part of the History of Cultural Space

Projekt predstavuje pokračovanie dlhoročného systematického literárno a kultúrnohistorického translatologického výskumu na Slovensku. Vďaka riešiteľskej účasti viacerých popredných slovenských translatológov sa v projekte vytvára synergický efekt zovšeobecňujúceho uvažovania o preklade, čo sa z hľadiska vnímania prekladu ako súčasti dejín slovenského kultúrneho priestoru ukazuje ako nevyhnutné. The project Translation as a Part of the History of Cultural Space represents continuous and systematic literary, cultural and historical research of translation in Slovakia that has been started several years ago. In broader European context, a definition of translation and its history as a part of history of particular cultural space was created no sooner than several years ago (France, Bulgaria, etc.). This project is exceptional mainly (due to the direct involvement of several foremost Slovak translatologists) for its ability to create a synergistic effect (cultural, literary and historical) and at the same time generalized theoretical thinking on translation which seems to be a crucial and necessary factor especially if translation is understood to be a part of history of Slovak cultural territory.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:VEGA č. 2/0169/11
Doba riešenia:2011 - 2014
Koordinátor projektu:Prof. PhDr. Kusá Mária CSc. (SAV)
Spoluriešitelia:zástupkyňa vedúcej projektu VŠ: Edita Gromová, spoluriešitelia VŠ: Vladimír Biloveský, Magda Kučerková, Lucia Mattová.
Zahraničný projekt:nie