Sondy do súčasného stavu prekladu na Slovensku so zameraním na sociokultúrne aspekty

Informácie o projekte

Insights into the Current State of Translation and Translating in Slovakia focused on Socio-Cultural Aspects – Globalisation, Integration, Pluralisation, Multiculturalisation

Číslo projektu:VEGA č. 1/2285/05
Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ján Vilikovský, PhD.
Spoluriešitelia:Edita Gromová
doc. PhDr. Ján Taraba, PhD. - UCM
PhDr. Elena Mončeková - UMB
PhDr. Zuzana Bohušová - UMB
PhDr. Anita Huťková - UMB
Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. - UKF v Nitre
Zahraničný projekt:nie