Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Anglická obchodná korešpondencia. Receptívne a produktívne komunikatívne zručnosti.