Banskobystrická translatológia

Informácie o publikácii

Pri príležitosti 20. výročia UMB, 15 rokov výskumu a vyučovania prekladateľstva a tlmočníctva na UMB a 10 rokov organizovania konferencií Preklad a tlmočenie, vychádza na FHV UMB publikácia pod názvom Banskobystrická translatológia. Jej autormi sú dekan FHV UMB doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. a vedúci oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Prvá časť publikácie „mapuje" vývin prekladateľstva a tlmočníctva od založenia Filologickej fakulty UMB až po súčasnosť a prináša vedecko-pedagogickú činnosť jej osobností. Súčasťou práce je aj bibliografia translatologických prác z rokov 1997 až 2011 (monografií, učebníc a skrípt, vedeckých štúdií a odborných článkov). Celkovo ju autori koncipovali do dvoch blokov – prvý blok ponúka bibliografické záznamy autorov (vysokoškolských pedagógov) Filologickej fakulty a FHV UMB, druhý blok prináša v časovom slede bibliografické záznamy nosných periodík, resp. zborníkov, v ktorých uverejňovali aj kolegovia z iných pracovísk podobného zamerania (a aj takýmto spôsobom zasiahli do rozvoja banskobystrickej translatológie). Ide o výstupy zo zborníkov a časopisov Preklad a tlmočenie (č. 1 – 9), Analytické sondy do textu (č. 1 – 3), Translatológia a jej súvislosti, Filologická revue a NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE. Väčšina z uvedených zborníkov začala vychádzať na Filologickej fakulte UMB, a to najmä vďaka podpore a aktivitám prof. PhDr. Imricha Sedláka, CSc. a prof. PhDr. Pavla Plutku, CSc.

Jej nosnou súčasťou je aj časť venovaná vzťahu slovakistiky a prekladateľstva, najmä vo vzťahu východiskový-cieľový jazyk a v pedagogickom procese opis a charakteristika spoločného translatologického základu, ktorý zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB.

Dodávame, že ide o prvú samostatnú publikáciu, zaznamenavajúcu bibliografické odkazy na práce autorov-translatológov z UMB v Banskej Bystrici, ktorí sa venujú teórii, dejinám a didaktike prekladu a tlmočenia.