Profil katedry

Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. Ide o akreditovaný odbor Etika s dôrazom na aplikované etiky v troch stupňoch: Bc. Mgr. PhD.

Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača na rozšírenie humanitných a sociálnych poznatkov, zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou, osvojenie si manažérskej sociálnej technológie, pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente.

Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v odbore etika, špecializácii aplikovaná etika a o doktorandské štúdium v odbore etika.
Profil absolventa korešponduje s modernými trendmi spoločenskej a profesijnej praxe. Absolvent disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku, má možnosť uplatniť nadobudnuté zručnosti v oblasti verejnej a štátnej správy, mimovládnych inštitúcií, podnikateľskom prostredí, hospodárskych organizáciách, ako samostatný vedecký pracovník v oblasti poradenstva, personálnej práce, v inštitúciách a centrách aplikovaných etík. Ako špecialista v danej oblasti bude spôsobilý pre tvorbu a realizáciu etickej infraštruktúry, etických programov, ako aj formovanie kultúry organizácie.

Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík s poslaním pôsobiť a rozširovať aktivity v pedagogickej odborno-konzultačnej a poradenskej oblasti ako aj koordinovať špecifické úlohy s praktickou orientáciou etiky.

Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN), Universität Salzburg (Austria), Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko, Katowice), Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko, Tychy), s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike, s Filozofickým ústavom SAV, vysokoškolskými pracoviskami v SR, ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne.

Členovia katedry

Klimková Andrea, PhDr., PhD.

Klimková Andrea, PhDr., PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048/446 5630
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02
doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.

doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5627
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
J07
prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD.

prof. PhDr. Fobel Pavel, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5621
Zaradenie:
Profesor
prof. PhDr. Fobelova Daniela, PhD.

prof. PhDr. Fobelova Daniela, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5625
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
J 02
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátor

Telefónne číslo:
048 446 5626
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J03
PhDr. Kovaľova Daniela, PhD.

PhDr. Kovaľova Daniela, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5624
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02
Selecka Maria, Mgr.

Selecka Maria, Mgr.

Sekretárka, Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5620
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
09