Kde nás nájdete

KETA FF UMB
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 5620
e-mail: ff.keta@umb.sk

Profil katedry

Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Študijným zámerom katedry je realizovať exkluzívne vzdelávacie programy neučiteľského typu na všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti aplikovanej etiky. Profesionálna aktivita sa zameriava  na prípravu expertov v oblasti implementácie etiky do praxe, získanie kompetencii v oblasti poradenstva v etike s cieľom ponúkať netradičné riešenia pre firmy, pre oblasť biomedicíny, v riešení aktuálnych problémov spoločenskej praxe  ale aj v oblasti vedy a nových technológii. V zásade ide o špecifickú profesionálnu prípravu a získanie kompetencii s inovatívnym poslaním - riešiť zmeny formou posilňovania mäkkých zručností, presadzovaním zodpovednostných mechanizmov a aktívnej etickej politiky zameranej na dobrý (lepší) život. Kreovanie vlastného vedeckého tímu katedry sa formovalo za aktívnej spolupráce s významnými pracoviskami z USA, SRN, Poľska, Česka, Rakúska, Fínska, Brazílie, Španielska, Maďarska . Budúcnosť v profesiách ako  aj spoločenské očakávania nasvedčujú, že aplikovaní etici (experti v bioetike, v podnikateľskej etike, etike v oblasti vedy, výskumu a nových technológii a i.) budú vysoko vyžadovaní a preferovaní. Aj preto sa hlboko stotožňujeme s krédom G. Lipovetského: „21. storočie bude etické, alebo nebude vôbec“. 

Členovia katedry

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048/446 5630
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02
doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.

doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5627
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
J07
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupca vedúcej katedry

Telefónne číslo:
048 446 5628
Zaradenie:
Profesor
prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5625
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
J 02
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátor

Telefónne číslo:
048 446 5626
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J03
PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.

PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5624
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02
Mgr. Mária Selecká

Mgr. Mária Selecká

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5620
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
09