Kde nás nájdete

KETA FF UMB
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 5620
e-mail: ff.keta@umb.sk

Profil katedry

PROFIL KATEDRY

Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Študijným zámerom katedry je realizovať exkluzívne vzdelávacie programy neučiteľského typu na všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti aplikovanej etiky. Profesionálna aktivita sa zameriava  na prípravu expertov v oblasti implementácie etiky do praxe, získanie kompetencii v oblasti poradenstva v etike s cieľom ponúkať netradičné riešenia pre firmy, pre oblasť biomedicíny, v riešení aktuálnych problémov spoločenskej praxe  ale aj v oblasti vedy a nových technológii. V zásade ide o špecifickú profesionálnu prípravu a získanie kompetencii s inovatívnym poslaním - riešiť zmeny formou posilňovania mäkkých zručností, presadzovaním zodpovednostných mechanizmov a aktívnej etickej politiky zameranej na dobrý (lepší) život. Kreovanie vlastného vedeckého tímu katedry sa formovalo za aktívnej spolupráce s významnými pracoviskami z USA, SRN, Poľska, Česka, Rakúska, Fínska, Brazílie, Španielska, Maďarska. Budúcnosť v profesiách ako  aj spoločenské očakávania nasvedčujú, že aplikovaní etici (experti v bioetike, v podnikateľskej etike, etike v oblasti vedy, výskumu a nových technológii a i.) budú vysoko vyžadovaní a preferovaní. Aj preto sa hlboko stotožňujeme s krédom G. Lipovetského: „21. storočie bude etické, alebo nebude vôbec“.

Členovia katedry

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048/446 5626
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Hlavný garant odboru Etika

Zaradenie:
Profesor
prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Kogarantka odboru Etika

Zaradenie:
Profesorka
PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry

Telefónne číslo:
048 446 5630
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02
Mgr. Anna Ivinová

Mgr. Anna Ivinová

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5511
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 111