TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC na akademický rok 2019/2020

 

BAKALÁRSKE PRÁCE (Bc.)

 

PhDr. Andrea KLIMKOVÁ, PhD.

 1. Iniciatívy a nástroje podporujúce spravodlivosť v oblasti verejnej správy
 2. Strategické aliancie pre etiku: spoločné riešenie problémov
 3. Model etickej konzultácie CASES (v profesijnej etike)
 4. Preventívna etika ako nástroj etickej praxe (mentoring a podpora dobrej praxe v konkrétnej profesii)
 5. Ekologické a etické aspekty v súčasnom umení (prípadová štúdia)

PhDr. Daniela KOVAĽOVÁ, PhD.

 1. Postavenie žien vo vybraných náboženstvách z perspektívy sociálnej etiky
 2. Informovaný súhlas- historická analýza vzťahu lekára a pacienta v kontexte profesijnej etiky
 3. Identifikácia etických problémov výkonu policajnej verejno-poriadkovej činnosti
 4. Etická revízia profesijne etického aparátu sudcovskej profesie
 5. 5.       Nové výzvy pre učiteľskú profesiu v kontexte profesijnej etiky

PhDr. Daniela KOVÁČOVÁ, PhD.

 1. Reflexia stoicizmu z perspektívy aplikovaných etík
 2. Problém starnutia optikou sociálnej etiky
 3. Význam a úskalia konceptu ľudských práv pre aplikovanú etiku
 4. Úloha aplikovaných etikov a etičiek v dobe narastajúceho extrémizmu
 5. Súčasná vlna migrácie a jej etické aspekty

 

MAGISTERSKÉ PRÁCE (Mgr.)

 

 Prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

 • Nové formy rodiny a lásky na diaľku
 • Kultúra a hodnoty v súčasnej spoločnosti (národné špecifiká, nositelia)

 

Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

 • Hodnotenie etickej kredibility podnikov na Slovensku
 • Etická infraštruktúra verejných inštitúcii na Slovensku

 

PhDr. Andrea KLIMKOVÁ, PhD.

 • Metóda etickej matice v aplikovanej etike
 • Etika starostlivosti v ošetrovateľskej praxi.
 • Hodnotový pluralizmus v hybridných organizáciách (tvorba vízie a hodnôt v organizácii)

 

PhDr. Daniela KOVAĽOVÁ, PhD.

 • Bioart- umenie alebo zvrátenosť? Bioetické konotácie fenoménu bioart

 

PhDr. Daniela KOVÁČOVÁ, PhD.

 • Kritická reflexia Rortyho vnímania vedy ako solidarity z pozícií súčasnej etiky vedy