So Sliezskou univerzitou v Katowiciach budujeme produktívne a atraktívne partnerstvo. Sme súčasťou ich komunity. MEDZINÁRODNÉ CENTRUM PRE SPOLOČENSKÝ POKROK organizuje diskusie a rôzne formy vzdelávacích aktivít (školiace kurzy, tréningy, postgraduálny program) o sociálnom pokroku. V diskurze sú nielen významní predstavitelia rôznych disciplín vedy, ale aj zástupcovia rôznych akademických a neakademických prostredí: ekonomických, kultúrnych, ako aj členov miestnej komunity, vďaka čomu majú podujatia interdisciplinárnu charakter. Tematická oblasť stretnutia zahŕňa štyri oblasti: celosvetové, Európske, národné a miestne.

Medzinárodné centrum pre spoločenský pokrok na Sliezskej univerzite v Katowiciach