Počas medzinárodného kongresu k udržateľnému rozvoju a spoločenskej zodpovednosti firiem, v Rybniku v Poľsku v máji 2016  predstavitelia troch významných vedeckých pracovísk podpísali Zmluvu o partnerstve. 
Za Katedru etiky a aplikovanej etiky FF UMB v Banskej Bystrici, za CENTRUM PRE ETICKÉ PORADENSTVO FF UMB (CETIP) prof. Pavel Fobel, za Sliezske centrum etiky biznisu a udržateľného rozvoja, prof. Aleksandra Kuzior podpísali dohodu  o partnerstve.