TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC 2017-2018

Témy rigoróznychprác na akademický rok 2017 - 2018. 

  1. Inštitucionalizácia etiky vo vybranej inštitúcii (rezorte, sfére podnikania)
  2. Kvalita života ako etický problém
  3.  Inovatívne poslanie etiky v súčasnosti
  4. Poradenstvo v  etike prostredníctvom internetovej a intranetovej komunikácie
  5. Inštitucionálne predpoklady etického poradenstva na Slovensku
  6.  Etické aspekty trestnej činnosti v súčasnosti
  7.   Etické dilemy hyperkonzumnej spoločnosti
  8. Organizačná kultúra a jej etické rozmery  mojom zamestnaní
  9.   Ako môže aplikovaná etika prispieť  k udržateľnosti života

Organizačné upresnenie: záujemca si musí vybranú tému odkonzultovať s predsedom komisie (optimálne do konca júna 2017) a podať si prihlášku najneskôr do 30. 9. 2017. Téma nesmie byť totožná s diplomovou prácou. Ďalšie usmernenia sú uverejnené v Smernici FF UMB č. 3/2014 ako aj Smernica č. 12/2011 zverejnenej na:  https://www.ff.umb.sk/dokumenty/dokumenty-ff-umb.html.