CEEPUS – ako európsky formát projektu tvoria účastníci európskych krajín: profesori, lekári alebo doktorandi. Účastníkmi tohto spoločného projektu sú zástupcovia z Albánska, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska, Slovenska, Slovinska a Rumunska.

Pre nás bolo v rámci Letnej školy 2018 inšpiratívne stretnutie s prof. dr. Henrichom Badurom z Rakúska a prof. dr. hab. Andrzejom Kiepasom z Poľska. Dialógu sa zúčastnil aj prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. Na vynikajúcej organizačnej úrovni zabezpečovala Letnú školu hlavná koordinátorka Dr. Anna Waligora. Stretnutie Letnej školy v Gliwiciach sa konalo v dňoch 1.7. – 12.7.2018. Zo Slovenska boli zastúpení traja účastníci z toho boli dvaja z Univerzity Mateja Bela, Filozofickej fakulty, Katedry etiky a aplikovanej etiky (prof . PhDr. Pavel Fobel, PhD., Mgr. Lukáš Moravec – interný doktorand) a jedna účastníčka z neziskovej organizácie BB CAE, n.o. Letná škola pozostávala z workshopov, prednášok, integračných ciest a zaujímavých podujatí. Niektoré aktivity si môžete priblížiť aj na https://www.youtube.com/watch?v=m63y-FCJb7E

Organizátor CEEPUSu - poskytol účastníkom ubytovanie a stravovanie ale napr. aj výlety, ubytovanie, stravovanie, gala večere a pod. Hostia si hradili cestovné náklady samostatne. Škola bola aj tentokrát do určitej miery integrovaná s inými aktivitami ako napr. BIN @ Gliwice (Business Innovation Network). V dňoch 2. - 3. júla sa napr. uskutočnilo stretnutie zahraničných expertov (najmä osobností, ktorí tvoria a participujú na európskych projektoch) a mali stretnutia/ konzultácie s účastníkmi CEEPUS.