Vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľnosť (hodnotové rámce, kompetencie a nástroje pre implementáciu udržateľnosti v edukačnej praxi)

Higher Education for Sustainability (Values frameworks, Competences and Tools for the implementation of Sustainability in Education Practise)

Číslo projektu:001UPJŠ-4/2017Doba riešenia:2017 - 2018
Vedúci projektu:Klimková Andrea, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Projekt je prioritne zameraný na inováciu kurikula vybraných predmetov a inováciu foriem a metód výučby v uvedených predmetoch, v tematickom rámci udržateľnosť a udržateľný rozvoj. Jeho hlavným cieľom je implementácia princípov...

Post-fundacionalizmus ako perspektíva v (aplikovanej) etike

POST - FUNDACIONALISM LIKE A PERSPECTIVE IN (APPLIED) ETHICS

Číslo projektu:1/0187/16Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Fobel Pavel, prof. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice z profesijných etík

Creation of modern university textbook of professional ethics

Číslo projektu:017UMB-4/2016Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Kovaľová Daniela, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Zvyšovanie účinnosti študijných programov aplikovanej etiky z hľadiska požiadaviek spoločenskej praxe

Enhancing the effectiveness of applied ethics courses against the requirements of social practice

Číslo projektu:KEGA č. 008UMB-4/2012Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Aplikácie morálnej imanigácie v procese manažérskeho rozhodovania

Application of moral imagination in managerial decision-making

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-04Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Lucia LitvováKoordinátor projektu:

E-learning v akademickej etike UMB

E-Learning in academic ethics at Matej Bel University

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-03Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Silvia UkropováKoordinátor projektu:

Etický kódex zamestnanca UMB

An employee code of conduct at Matej Bel University

Číslo projektu:UGA č. 3/2010Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Gana Guitcheva, PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba doktorandského študijného programu aplikovaných etík

Development of doctoral study programme in applied ethics

Číslo projektu:KEGA č. 203-005UMB-4/2010Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.Koordinátor projektu:

Prípadovosť ako vzdelávacia metóda v aplikovaných etikách

Case studies as a teaching method in applied ethics

Číslo projektu:KEGA č. 3/7369/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba postgraduálneho študijného modelu ďalšieho vzdelávania bioetiky na UMB Banská Bystrica

Development of postgraduall study model in bioethics at Matej Bel University Banská Bystrica

Číslo projektu:KEGA č. 3/5056/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.Koordinátor projektu:

Inštitucionalizácia etiky v organizácii (vzdelávacie, teoretické a prakticko-aplikačné aspekty)

Applied ethics (educational, theoretical and practical aspects)

Číslo projektu:KEGA č. 3/4227/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Etické aspekty spravodlivosti v oblasti verejnej správy a súkromného sektora na Slovensku

Ethical issues related to justice in public administration and private sector in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/3600/06Doba riešenia:2006 - 2007
Vedúci projektu:PhDr. Mgr. Ľudovít HajdukKoordinátor projektu:

Tvorba a implementácia študijného programu aplikovanej etiky na Fakulte humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici

Development and implementation of a study programme "Applied Ethics" at the Faculty of Humanities, Matej Bel University Banská Bystrica

Číslo projektu:KEGA č. 3/2407/04Doba riešenia:2005 - 2006
Vedúci projektu:doc. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba nového študijného programu a nových študijných osnov pre študijný program aplikované etiky v kooperácii s pracoviskami podobného zamerania v zahraničí (Rakúsko, SRN, ČR, Poľsko). Tvorba obsahových anotácií pre jednotlivé...

Vedecká a hospodárska etika v študijných programoch praktickej etiky na Slovensku

Scientific and economic ethics in study programmes of practical ethics in Slovakia

Číslo projektu:DAADDoba riešenia:2004 - 2005
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Kultúra a nové médiá

Culture and new media

Číslo projektu:COSTDoba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)Koordinátor projektu:

Vedecká a hospodárska etika v študijných programoch praktickej etiky na Slovensku

Scientific and economic ethics in study programmes of practical ethics in Slovakia

Číslo projektu:DAADDoba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Wissenschafts etik und praktische etik

Číslo projektu:MŠ SR 17/2003Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Informatizácia a školská politika

Informatization and education policy

Číslo projektu:European Science and Technology ObserveDoba riešenia:2003 - 2003
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)Koordinátor projektu:

Global Information Society and the Application of Information Technologies in Local Initiatives – Social, Economic and Ethical Aspects

Číslo projektu:5 RPDoba riešenia:2002 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)Koordinátor projektu:Európska akadémia Bad Neuenahr-Ahrweiler, SRN

Aplikované etiky: diagnostikovanie stavu, eticko-teoretická diverzifikácia, vedecké, praktické a edukačné trendy na konci 20. storočia

Applied Ethics: status testing, ethical and theoretical diversification, scientific, practical and educational trends in the late 20th century

Číslo projektu:VEGA č. 1/7480/20Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu: