Informácie o projekte

Higher Education for Sustainability (Values frameworks, Competences and Tools for the implementation of Sustainability in Education Practise)

Projekt je prioritne zameraný na inováciu kurikula vybraných predmetov a inováciu foriem a metód výučby v uvedených predmetoch, v tematickom rámci udržateľnosť a udržateľný rozvoj. Jeho hlavným cieľom je implementácia princípov udržateľnosti a inovatívne prístupy, metódy a metodiky vo vzdelávaní vysokoškolákov vo vybraných predmetoch, na rozvoj nových kompetencií pre realizovanie dobrej praxe smerom k udržateľnosti.

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Číslo projektu:001UPJŠ-4/2017
Doba riešenia:2017 - 2018
Vedúci projektu:Klimková Andrea, PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.
Zahraničný projekt:nie