Informácie o publikácii

Profesor P. Fobel z Katedry etiky a aplikovanej etiy už niekoľko rokov razí nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách myšlienku inštitucionalizovať etiku na základe konceptu organizačnej etiky, čím nadväzuje na špičkových svetových odborníkov z oblasti aplikovanej, hlavne podnikateľskej etiky. Uvedená inovatívna autorova úvaha logicky vyúsťuje do ďalšej atraktívnej a neprebádanej oblasti - oblasti etického poradenstva. Za pozitívne a priekopnícke, a to nielen v národnom kontexte, považujeme práve to, že autor vyjadruje ich logickú, ale aj praktickú podmienenosť. Autor organizoval vedecké podujatia, ktoré potvrdzujú jeho vysokú osobnú angažovanosť v oblasti etického poradenstva a aj snahu o jeho tematizovanie v širšom kontexte aplikovanej etiky. Jeho teoretické iniciatívy provokujú mnohých k domýšľaniu teoretických súvislostí a zároveň presvedčivo vyznievajú aj smerom k praxi. Okrej jeho originálnej teoretickej iniciatívy prepojiť organizačnú etiku s profesionálnym etickým poradenstvom, prezentovať ju na širšej verejnosti oceňujeme aj ďalší významný aspekt tejto publikácie. Podarilo sa mu s jeho spoluautorkami vytvoriť logicky ucelený a odborné konzistentný materiál, a navyše vyplniť priestor, ktorý v aplikovanej etiky, a zvlášť na Slovensku, ešte výrazne absentuje.