Informácie o publikácii

Cieľom tejto publikácie je priblížiť čitateľom čo to vlastne aplikovaná etika je, fungovanie princípov koherentizmu, interdisciplinarity a aplikácie, ako aj niektoré konkrétne aplikované etiky - environmentálnu etiku, etiku techniky, etiku médií, etiku zodpovednosti, etiku informačnej spoločnosti, etiku ľudských práv. Publikácia je súčasťou riešenia grantového projektu KEGA č.3/2407/04 „Tvorba a implementácia študijného programu aplikovanej etiky na FHV UMB v Banskej Bystrici“ a tvorí informačný základ pre pedagogicko-výskumnú činnosť, spoločenskú prax a v neposlednej miere aj vedecko-výskumný potenciál.