Informácie o publikácii

Publikácia je jedným z prvých pokusov teoretického bioetického bádania na Slovensku, aj keď sa záujem o túto disciplínu v poslednom desaťročí prebudil. Faktom však je, že doteraz absentuje práca, ktorá by systematickejšie skúmala vznik a vývoj bioetiky ako disciplíny, zmapovala existujúci diskurz o jej statuse, povahe a predmete, vyjadrila jej vzťah k príbuzným disciplínam a uviedla argumenty svedčiace o jej praktickej užitočnosti. Publikácia sa môže stať užitočným sprievodcom pre všetkých, ktorí sa pri štúdiu bioetiky, ale aj medicínskej etiky (ako dôležitej subčasti bioetiky), chcú zorientovať v jej aktuálnom teoretickom a praktickom smerovaní.