Informácie o publikácii

Aplikovaná etika preukazuje svoju spoločenskú užitočnosť, rozšíril sa jej odborný potenciál, narastá počet inštitúcií, ktoré sa venujú etickej expertíze a poradenstvu. Narastá počet publikácií, vedeckých podujatí a vzdelávacích programov. Prostredníctvom tejto publikácie chceme zoznámiť širšiu odbornú verejnosť so skutočnosťou, že problematika aplikovanej etiky nie je „módnym trendom“, ale je predmetom seriózneho teoretického záujmu, odborných diskusii o spôsoboch etickej aplikácie, jej metóde, budovaní etickej teórie z pozície aplikovanej etiky, jej vzťahu k filozofickej etike, odlišností ale aj súvislostí so všeobecnou etickou teóriou.