Informácie o publikácii

Táto monografia je určená predovšetkým záujemcom z humanitných a spoločensko-vedných fakúlt, študentom etiky, kulturológie, filozofie, sociológie, etnológie, psychológie, pedagogiky. Jej zámerom je, že by mala všetkým poslúžiť ako úvod do štúdia filozofie kultúry, kulturológie. Zároveň je ponukou pre širokú odbornú, ako i laickú verejnosť na oboznámenie sa s niektorými vybranými problémami, ktoré sa v danej publikácii nachádzajú. Pokiaľ prvá časť je venovaná filozoficko-kulturologickým otázkam takého zložitého fenoménu akým je kultúra, v druhej časti je sústredená pozornosť na jej konkretizáciu v manažérskom správaní. Takýmto prístupom je možné zvládnuť morálne a kultúrne dilémy, pred ktoré sa dostávajú manažéri pri negociáciách v rozličných kultúrach.