Kde nás nájdete

KEKŠ FF UMB
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 5313
e-mail: ff.keks@umb.sk

Profil katedry

       Dlhodobým cieľom Katedry európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je pripravovať všestranne rozhľadených a flexibilných  absolventov s uplatnením najmä v kultúrnom sektore, vo vládnych a mimovládnych organizáciách a v nižších diplomatických službách. Základným poslaním katedry je spoznávať kultúru cez jazyk a jazyk cez kultúru. Prostredníctvom výučby sprostredkovať študentom kontakt s európskymi kultúrami – britskou, nemeckou, francúzskou a ruskou.

Cestou hľadania vzájomných vzťahov medzi slovenskou a európskymi kultúrami, resp. medzi jednotlivými kultúrami sa uberá aj interdisciplinárne orientovaná vedecko-výskumná činnosť pracoviska (kultúrne aspekty spoločenského vývoja, história, interkultúrna a odborná komunikácia, národná identita v európskom kontexte, umenie, atď.). Katedra je personálne zložená z odborníkov vo svojich oblastiach výskumu, vrátane prednášajúcich zo zahraničia. Popri výučbe pre študentov pravidelne organizuje hosťovské prednášky, workshopy a semináre s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia.

Počas štúdia sa prostredníctvom jazyka študenti oboznamujú so štyrmi dominantnými kultúrami v súčasnej Európe. Na začiatku bakalárskeho štúdia si študenti (podľa vlastného uváženia a cudzojazyčných schopností) volia, ktoré dve kultúrne štúdiá absolvujú v cudzom jazyku (tzv. hlavné kultúrne štúdiá) a ktoré dve v slovenskom jazyku (tzv. vedľajšie kultúrne štúdiá). V magisterskom stupni pokračujú v „hlavných“, teda cudzojazyčných kultúrnych štúdiách.

Popri zdokonaľovaní jazykových a komunikačných zručností a základných kompetencií, vyžadovaných v sektore kultúry, súkromnej sféry, vládnych a mimovládnych organizácií, si študenti svoju profiláciu utvárajú sami podľa vlastného záujmu, tak, ako im to umožňuje modulový systém štúdia na Filozofickej fakulte.

Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus + a cez grantové ponuky Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA). V súčasnosti sú podpísané dlhodobé mobilitné dohody s 11 univerzitnými pracoviskami v 6 krajinách – vo Francúzsku (Université Nancy 2, Université Reims Champagne-Ardenne), v Nemecku (Otto-Fridrich Universität Bamberg), v Poľsku (Uniwersytet Jagielloński Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl), v Litve (Šiauliu universitetas), v Lotyšsku (Latvijas Kulturas Akademija Riga) a v Českej republike (Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Metropolitná univerzita v Prahe).

Katedra má právo realizovať akreditované bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme štúdia, na ktoré nadväzuje rigorózne pokračovanie s právom udeľovať akademický titul PhDr. Akreditované doktorandské štúdium prebieha v dennej i externej forme.

 

Profil absolventa  

 

  1. 1.      Profil absolventa I. stupňa štúdia

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry, programu Európske kultúrne štúdiá:

- získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky zo štyroch kultúrnych štúdií (britské, nemecké, francúzske a ruské), doplnené o východoeurópske a stredoeurópske kultúrne štúdiá

- získa poznatky k problematike filozofie kultúry, kultúrnych dejín Európy, európskeho kultúrneho dedičstva, multikulturalizmu, manažmentu kultúry, tvorby a prezentácií projektov v rámci profilových modulov ponúkaných katedrou EKŠ

- získa všeobecne uplatniteľné poznatky z bloku základných kompetencií

- dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonanie jazykovej a kultúrnej bariéry

- dokáže identifikovať a charakterizovať kultúrne špecifiká v spoločensko-historickom kontexte vývoja kultúrnych dejín Európy

- ovláda základné informačné technológie a vie ich efektívne využívať v praxi

 

Uplatnenie absolventa I. stupňa štúdia v praxi

- asistent manažéra v organizáciách – vykonáva operatívne úlohy, zabezpečuje kontakty v rámci organizácie i mimo nej, samostatne vypracováva podklady pre manažéra z cudzojazyčných zdrojov a komunikuje v písomnej a ústnej forme podľa potrieb nadriadeného;

- pracovník v oblasti zahraničných vzťahov, obchodu a kultúry – v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu v cudzích jazykoch, organizuje podujatia podporujúce medzinárodné vzťahy, obchod, medzinárodnú politiku a kultúru;

- pracovník v oblasti štátnej, verejnej správy a samosprávy - zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v rámci miest a regiónov, nadväzuje kontakty so zahraničnými inštitúciami.

  1. 2.      Profil absolventa II. stupňa štúdia

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry, programu Európske kultúrne štúdiá:

- získa špecifické poznatky z dvoch profilových kultúrnych štúdií orientovaných na súčasné geografické, demografické, sociálne otázky, politickú situáciu a médiá vybraných krajín

- získa rozsiahle kulturologicko-komunikačné schopnosti v dvoch cudzích jazykoch

- osvojí si základné vedomosti k problematike semiotiky kultúry, súčasným prejavom multikulturalizmu, sociológii kultúry, tretiemu sektoru a mimovládnym organizáciám, interkulturalite, európskym kultúrnym a politickým inštitúciám, dejinám EÚ a medzinárodným kultúrnym vzťahom

- aplikuje rozsiahle poznatky v praxi

- vedome reflektuje vlastnú a cudziu kultúru

- osvojí si základy manažmentu kultúry v európskej rovine

- je schopný identifikovať predpoklady vlastného profesionálneho rastu a učenia sa (lifelong learning), využívať dostupné informačné technológie

 

Uplatnenie absolventa II. stupňa štúdia v praxi

- euroúradník – vedie agendu v cudzích jazykoch v rámci svojho zaradenia pre inštitúcie európskej únie, koordinuje a zabezpečuje spoluprácu vo vymedzenej oblasti v rámci Európskej únie;

- masmediálny komunikátor, tlačový referent, hovorca - spracováva materiály pre inštitúcie v cudzích jazykoch, prezentuje v nich názory inštitúcie s cieľom vytvoriť jej pozitívny imidž na verejnosti, zodpovedá za PR inštitúcie;

- interkultúrny mediátor – vedie rokovania vo vybraných cudzích jazykoch s dôrazom na kultúrne špecifiká obchodných partnerov, dokáže prevziať úlohu mediátora pri rokovaniach.

 

  1. 3.      Profil absolventa III. stupňa štúdia

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry, programu Európske kultúrne štúdiá:

- získa všeobecné vedomosti z dejín kultúrnych a politických inštitúcií, národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ,  európskej identity

- ovláda vedecké metódy výskumu

- realizuje samostatnú vedecko-výskumnú prácu v rámci odboru

- aplikuje rozsiahle poznatky v príprave projektov a zapojení do medzinárodných grantových schém

- so svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti

- ovláda základné informačné technológie a vie ich efektívne využívať v praxi

 

Uplatnenie absolventa III. stupňa štúdia v praxi

- euroúradník, pracovník v oblasti kultúry na najvyššej úrovni, vyslanec kultúrnej politiky, kultúrny administrátor, konzultant, vedúci medzinárodných kultúrnych a umeleckých projektov - vedie agendu v cudzích jazykoch v rámci svojho zaradenia pre inštitúcie európskej únie, koordinuje a zabezpečuje spoluprácu vo vymedzenej oblasti v rámci Európskej únie;

- interkultúrny mediátor - – vedie rokovania vo vybraných cudzích jazykoch s dôrazom na kultúrne špecifiká obchodných partnerov, dokáže prevziať úlohu mediátora pri rokovaniach

- vysokoškolský učiteľ - asistent

- vedecko-výskumný pracovník

 

x      x      x      x      x     x      x      x


Профиль кафедры

 

Долгосрочной стратегической целью кафедры Европейских культурных исследований Философского факультета университета имени Матея Бела является подготовка выпускников широкого профиля, имеющих возможности реализовать себя в будущем, в частности, в культурном секторе, в государственных и неправительственных организациях, а также в дипломатических службах. Главный методический тезис кафедры - изучение культуры через язык и язык через культуру. В процессе обучения студенты знакомятся с европейскими культурами - английской, немецкой, французской и русской.

Научно-исследовательская деятельность кафедры направлена на поиск взаимосвязующих аспектов в словацкой  культуре и европейском культурном пространстве (сфера общественного развития, история, межкультурная коммуникация, национальная идентичность в европейском контексте, искусство и т.д.). На кафедре работают узкопрофильные специалисты, ориентированные на области своих научных изысканий, а также приглашённые иностранные преподаватели. Кафедра активно проводит внеучебные мероприятия: гостевые лекции, мастер-классы и семинары с участием экспертов из Словакии и зарубежья.

Во время учёбы студенты знакомятся с доминирующими культурами (английской, немецкой, французской, русской) в современной Европе. В начале бакалавриата студенты (по своему собственному усмотрению и уровню иностранного языка) выбирают два главных предмета на иностранном языке (т.е. «Основные культурные исследования») и два предмета на словацком языке («Вторичные культурные исследования»). В магистратуре обучение продолжается в программе «Основные культурные исследования» на иностранном языке.

Кроме обязательных предметов, кафедра предлагает и предметы по выбору. Студенты сами определяют свой будущий профессиональный профиль, используя модульную систему обучения на Философском факультете.

Во время учёбы студенты могут пройти стажировки за рубежом в рамках программы Erasmus + грантовые проекты  Словацкого научно-информационного агентства (SAIA). В настоящее время подписаны долгосрочные проекты по обмену студентами с 11 университетами в шести странах - Франция (Université Nancy 2, Университет Реймс Шампань-Арденны), Германия (Отто-Фридрих, Университет Бамберга), Польша (Ягеллонский университет, Краков; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Пшемысль), Литва (Šiaulių Universitetas), Латвия (Latvijas Kulturas, Рижская академия), Чехия (университет Палацкого в Оломоуце, университет Западной Богемии, Столичный университет в Праге).

Кафедра имеет аккредитованные программы бакалавриата и магистратуры в очной форме обучения. Кафедра предлагает обучение в аспирантуре. После успешного обучения и защиты присваивается академический титул – доктор философии (Ph.D). Обучение в аспирантуре проходит в очно-заочной форме.

 

1. Профиль выпускника (бакалавриата) по

специальности «Иностранные языки и культура», программа «Европейские культурные исследования»:

- имеет основные теоретические знания о европейских культурах (английской, немецкой, французской, русской), а также о культуре Восточной и Центральной Европы;

- получает знания по вопросам философии культуры, истории культуры Европы, европейского культурного наследия, культурного многообразия, менеджмента, имеет практические навыки в презентации проектов в рамках профильных модулей, предлагаемых кафедрой;

- может эффективно использовать полученные знания для преодоления языковых и культурных барьеров;

- может выявлять и характеризовать культурные особенности в социально-историческом контексте развития  Европы;

- имеет базовые навыки в области информационных технологий и эффективно их использует в практической деятельности.

 

Сферы занятости:

- ассистент менеджера в организациях - выполняет оперативные задачи, обеспечивая контакты внутри организации и за её пределами, отдельно готовит документы для генерального менеджера на иностранном языке (письменная и устная форма);

- сотрудник в области внешних связей, торговли и культуры - в пределах своей компетенции обеспечивает международное сотрудничество и общение на иностранных языках, организует мероприятия в различных сферах (международные отношения, торговля, международная политика и культура);

- сотрудник в структурах государственного управления и местного самоуправления - осуществляет международное сотрудничество в городах и регионах, обеспечивает международные связи с зарубежными институтами и организациями,

- помощник менеджера в организации - выполняет оперативные задачи, обеспечивая контакты внутри организации и за её пределами, отдельно готовит документы на иностранном языке. Использует иностранный язык в устной и письменной форме в соответствии с потребностями начальства;

- сотрудник в области внешних связей, торговли и культуры - в пределах своей компетенции обеспечивает международное сотрудничество и общение на иностранных языках, организует международные мероприятия в сферах торговли, международной политики и культуры;

- служащий в области государственного и местного самоуправления - осуществляет международное сотрудничество, укрепляет международные контакты.

 

2. Профиль выпускника (II. ст.  - магистратура):

 

- получает специальные знания (по двум профильным культурным исследованиям), ориентированные на современные географические, демографические, социальные, политические проблемы  изучаемых стран;

- имеет коммуникативные навыки  общения  на двух иностранных языках;

-приобретает базовые знания по вопросам культурной семиотики, мультикультурализма, социологии культуры, третьего сектора и неправительственных организаций, европейского политического развития, истории ЕС и международных культурных связей;

- применяет полученные знания на практике;

- изучает «Основы культуры управления» на европейском уровне;

- определяет предпосылки собственного профессионального роста и обучения (на протяжении всей жизни), использует имеющиеся информационные технологии.

 

Сферы занятости:

 

- сотрудник в структурах ЕС – отвечает за вопросы координации и обеспечения сотрудничества в определённой области в рамках Европейского Союза;

- СМИ-коммуникатор, пресс-секретарь, секретарь – анализирует и переводит материалы на иностранных языках ; ответственный за PR ;

- межкультурный медиатор - выполняет роль посредника в переговорах, используя иностранные языки (с акцентом на культурные особенности деловых партнёров).

 

3. Профиль выпускника (аспирантуры) по специальности «Иностранные языки и культура», программа «Европейские культурные исследования»:

 

- получает общие знания об истории культурных и политических институтов ЕС,  знакомится с европейской идентичностью, изучает национальное культурное наследие  ЕС;

- владеет  научными методами исследования;

- осуществляет независимую научно-исследовательскую работу в рамках изучаемой специальности;

- применяет на практике знания в области подготовки проектов, участвует в международных грантах;

- благодаря многоязычной и поликультурной компетенции способен организовывать профессиональную деятельность;

- имеет базовое навыки работы с информационными технологиями, может их применять на практике.

 

Сферы занятости:

- должностные лица в структурах ЕС, работники в сфере культуры в дипломатических структурах, консультант, руководитель международных культурных и художественных проектов (координация и обеспечение международного сотрудничества в определённых областях);

- межкультурный посредник (проведение переговоров на иностранных языках, с акцентом на культурные особенности деловых партнёров)

- преподаватель университета (ассистент)

- научный сотрудникDátum poslednej úpravy: 17.02.2017


 

 

Členovia katedry

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
J017
Mgr. Eva Höhn, PhD.

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J015
PhDr. Anton Hruboň, PhD.

PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre vedu a výskum, ŠVA a webstránku

Telefónne číslo:
048 446 5121
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
J007
prof. Genovaité Kačiuškiené, CSc.

prof. Genovaité Kačiuškiené, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
J015
PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry; koordinátorka ECTS/AIS a doktorandského štúdia, rozvrhárka katedry

Telefónne číslo:
048 446 5122
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J008
Mgr. Peter Poliak, PhD.

Mgr. Peter Poliak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborná prax študentov

Telefónne číslo:
048 446 5122
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
J008
Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5313
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
J016