Profil katedry

Dlhodobým cieľom Katedry európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je pripravovať všestranne rozhľadených a flexibilných absolventov s uplatnením najmä v kultúrnom sektore, vo vládnych a mimovládnych organizáciách a v nižších diplomatických službách. Základným poslaním katedry je spoznávať kultúru cez jazyk a jazyk cez kultúru a prostredníctvom výučby sprostredkovať študentom kontakt s britskou, nemeckou, francúzskou a ruskou kultúrou v najširšom zmysle slova.

Cestou hľadania vzájomných vzťahov medzi slovenskou a európskymi kultúrami, resp. medzi jednotlivými kultúrami sa uberá aj interdisciplinárne orientovaná vedecko-výskumná činnosť pracoviska (kultúrne aspekty spoločenského vývoja, história, interkultúrna a odborná komunikácia, národná identita v európskom kontexte, umenie, atď.). Katedra je personálne zložená z odborníkov vo svojich oblastiach výskumu, vrátane prednášajúcich zo zahraničia. Popri výučbe pre študentov pravidelne organizuje hosťovské prednášky, workshopy a semináre s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia.

Počas štúdia sa študenti prostredníctvom jazyka oboznamujú so štyrmi dominantnými kultúrami v súčasnej Európe. Na začiatku bakalárskeho štúdia si študenti podľa vlastného uváženia a jazykových schopností volia zvyčajne dve kultúrne štúdiá v cudzom jazyku (tzv. hlavné kultúrne štúdiá) a dve v slovenskom jazyku (tzv. vedľajšie kultúrne štúdiá). V magisterskom stupni pokračujú v hlavných kultúrnych štúdiách, t. j. v štúdiu vybraných kultúr v dvoch cudzích jazykoch. Bakalárske štúdium študentom poskytne prehľad historického vývoja kultúr od najstarších čias po súčasnosť, nadväzujúce magisterské štúdium tvorí kompaktný balík špecializačných predmetov zameraných na súčasné reálie zvolených kultúr (geografia, politika, spoločnosť, médiá, a pod.).

Popri zdokonaľovaní jazykových a komunikačných zručností a základných kompetencií, vyžadovaných v sektore kultúry, súkromnej podnikovej sféry, vládnych a mimovládnych organizácií, si študenti svoju profiláciu utvárajú sami podľa vlastného záujmu tak, ako im to umožňuje modulový systém štúdia na Filozofickej fakulte UMB, resp. univerzite.

Cieľom Katedry európskych kultúrnych štúdií je pripraviť odborne a jazykovo zdatných absolventov, schopných uplatniť sa v konkurenčnom prostredí trhu práce tak v štátnej, ako aj v privátnej sfére. Absolvovanie štúdia na KEKŠ dáva kvalitnú prípravu i predpoklady uplatniť sa v oblasti administratívy štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, v administratívnych a nižších diplomatických pozíciách orgánov Európskej únie a iných európskych inštitúcií, prípadne nadnárodných spoločností.

Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a cez mobilitné ponuky Slovenskej akademickej informačnej agentúry, resp. ďalších inštitúcií. V súčasnosti sú podpísané dlhodobé mobilitné dohody s 11 univerzitnými pracoviskami v 6 krajinách – vo Francúzsku (Université Nancy 2, Université Reims Champagne-Ardenne), v Nemecku (Otto-Fridrich Universität Bamberg), v Poľsku (Uniwersytet Jagielloński Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl), v Litve (Šiauliu universitetas), v Lotyšsku (Latvijas Kulturas Akademija Riga) a v Českej republike (Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Metropolitná univerzita v Prahe).

Katedra má právo realizovať akreditované bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme štúdia, na ktoré nadväzuje rigorózne pokračovanie s právom udeľovať akademický titul PhDr.