Oznam o organizácii letného semestra 2019/20 na katedre počas prerušenia prezenčnej výučby

1. Žiadame všetkých študentov, aby sledovali pokyny od vyučujúcich, ktoré im zaslali emailom, resp. umiestnili na svoje webvizitky pod príslušné predmety a dodržiavali termíny, ktoré uvádzajú. Akademický rok a z neho vyplývajúce úlohy pokračujú naďalej, hoci v improvizovanom režime.


2. Sekretariát katedry je zatvorený, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci pracujú z domu (tzv. home office), preto ich nemôžete zastihnúť v práci. Vyučujúci aj sekretárka sú k dispozícii emailom, príp. po individuálnej dohode cez iné komunikačné aplikácie (Skype a pod.).


3. Všetky konzultácie prebiehajú len v dištančnej podobe. Pokiaľ potrebujete s vyučujúcim konzultovať záverečné práce, využite email.


4. Vedenie FF UMB upravilo po konzultácii s rektorátom a inými fakultami harmonogram akademického roka a vydalo jeho novú verziu. Žiadame všetkých študentov, aby sa ním riadili pri plnení si svojich povinností (predzápisy, skúškové obdobie, odovzdávanie prác, ukončenie štúdia). 

 

Všetky obmedzenia platia do odvolania.

 

V Banskej Bystrici, 18. 3. 2020

PhDr. Jana Pecníková, PhD., vedúca KEKŠ FF UMB