Aktuálne publikácie členov katedry

Predaj a distribúciu publikácií členov katedry zabezpečuje univerzitné vydavateľstvo Belianum, resp. iné komerčné vydavateľstvá a kníhkupectvá. Nepredajné publikácie sú pre záujemcov voľne dostupné v sieti slovenských knižníc. 

2018

Anton Hruboň: Alexander Mach. Radikál z povolania. Bratislava : Premedia, 2018, 440 s.

2017

Eva Höhn: Literárna veda ako kultúrna veda. Banská Bystrica : Belianum, 2017, 102 s. 

Anton Hruboň a kol.: Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 v historickej perspektíve (Vybrané problémy). Banská Bystrica : Belianum, 2017, 160 s.

Anton Hruboň, Antonín Hruboň: Vojenská nemocnica v Ružomberku : na historických pohľadniciach a fotografiách. Partizánska Ľupča : AntOn Solutions, 2017, 92 s.

Jana Pecníková: Aktívne občianstvo: európske či lokálne? K vybraným otázkam aktívneho občianstva. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Dali, 2017, 140 s.

Ľudmila Mešková - Jana Pecníková: Francúzska kultúrna identita v obrazoch a textoch. Banská Bystrica : Belianum, 2017, 128 s. 

Anna Slatinská - Jana Pecníková: Jazyk - kultúra - identita : vybrané aspekty interkultúrnej identity. Banská Bystrica : Belianum, 2017, 124 s. 

2016

Anton Hruboň: Cesty nemeckej kultúry v toku storočí : historický prierez od počiatkov po prah súčasnosti. Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB - AntOn Solutions, 2016, 224 s.           

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (eds.): Slovensko v rkoch neslobody 1938 - 1989 IV.: Slovensko, jeho susedia a Európa. Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB - AntOn Solutions, 2016, 282 s.

Eva Höhn, Nikola Korčáková: Súčasná rakúska literatúra a identita Druhej rakúskej republiky. Banská Bystrica : Belianum, 2016, 102 s.

2015

Anton Hruboň: „Za slovenský štát, za novú Európu!“ : Hlinkova garda v období nemeckej okupácie. Banská Bystrica : Múzeum SNP - AntOn Solutions, 2015, 222 s. 

Anton Hruboň: Blaho vlasti - zákon najvyšší!“ : Národná obec fašistická a Slovensko (1926 - 1938). Ružomberok : Historia nostra, 2015, 205 s.

Peter Poliak: Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií. Banská Bystrica : Belianum, 2015, 141 s. 

Eva Höhn: Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín / Eva Höhn ; rec. Dagmar Košťálová, Jana Javorčíková. Banská Bystrica : Belianum, 2015, 205 s.