Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mobilty CEEPUS - prednáškový pobyt dr. K. Drag z Krakowa na KEKŠ

Prednáškový pobyt dr. Katarzyny Drag na Katedre európskych kultúrnych štúdií

V dňoch 25. 3. - 29. 3. 2019 sme na Katedre európskych kultúrnych štúdií privítali dr. Katarzynu Drag, ktorá k nám prišla vďaka sieti na podporu mobilít CEEPUS (Freemover). Dr. K. Drag je vedúcou Inštitútu žurnalistiky a sociálnych štúdií  Filozofickej fakulty Pápežskej univerzity v Krakove. Prínosom jej pobytu bola výučba určená pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa na tému Challenges of Intercultural Communication (Výzvy interkultúrnej komunikácie).  S dr. K. Drag sme tiež hovorili o možnostiach spolupráce a účasti na konferenciách, ktoré organizujú, ako aj o spoločnej vedecko-výskumnej činnosti. Sme veľmi radi, že si pre svoj mobilitný pobyt vybrala našu katedru.

 

PhDr. J. Pecníková, PhD.
KEKŠ FF UMB