Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Profesorka L. Nikiforova z petrohradskej univerzity na katedre EKŠ

Vedecko-výskumný pobyt prof. Larisy Nikiforovej na katedre EKŠ FF UMB

v LS 2016/2017

 

            V letnom semestri akad. roku 2016/2017 na Katedre európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty UMB hosťuje prof. Larisa Nikiforova z Katedry histórie a teórie kultúry Herzenskej štátnej univerzity v Petrohrade (Rusko). Pani profesorka sa na tri mesiace stala našou kolegyňou a vyučujúcou dvoch odborných predmetov v ruskom jazyku. Hlavnou náplňou jej výskumného pobytu je predovšetkým získavanie informácií pre vypracovanie vedeckého projektu zameraného na komparáciu výučby kultúrne a kulturologicky orientovaných predmetov na slovenských a ruských vysokých školách.

            Dňa 9.3.2017 predstavila svoje domáce pracovisko slovenským kolegom a prezentovala čiastočné výsledky výskumu, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre našu univerzitnú sféru. Prof. Larisa Nikiforova načrtla možnosti budúcej spolupráce (napr. pri tvorbe spoločnej učebnice pre predmet Ruské kultúrne štúdiá) a taktiež plánuje v apríli 2017 zrealizovať prednášku pre študentov o rozdielom vnímaní (a interpretovaní) pojmu „kultúra“ a „teória kultúry“, ktoré tvoria jadro (aj) nášho študijného programu. Ako sama tvrdí, prekvapilo ju, že „kultúra“ je zastúpená v mnohých názvoch študijných programov na FF UMB, pričom sa „kultúre“ venujú len okrajovo.

            Na záver chceme podotknúť, že sme radi, že pani profesorka prišla práve na našu katedru a stala sa plnohodnotnou členkou, ktorá sa rýchlo prispôsobila slovenskému systému výučby. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj po ukončení jej výskumnej práce a možno sa k nám vráti opäť niekedy v budúcnosti.

 

 

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

zástupkyňa vedúcej katedry

V Banskej Bystrici 10.03.2017