Seminár Fondation pour la Mémoire de la Shoah v Paríži s účasťou doc. Hruboňa

Doc. Hruboň sa v dňoch 14.-15. januára 2020 zúčastnil na seminári Fondation pour la Mémoire de la Shoah v Paríži, kde prezentoval výsledky svojho projektu s názvom Quest for Cultural Roots of Holocaust in Slovakia: The Making-of Hlinka´s Slovak People´s Party´s Anti-Semitic Ideology (1890s - 1920s) from Transnational Perspective and Its Foreign Inspirations, ktorý sa zaoberá kultúrnymi koreňmi a zahraničnými inšpiráciami antisemitizmu v slovenskej a stredoeurópskej politike na prelome 19. a 20. storočia a ich odrazom v súčasnej politickej kultúre. Na podujatí vystúpilo 36 účastníkov a účastníčok z Francúzska, Nemecka, USA, Kanady, Talianska, Rumunska, Rwandy, Poľska, Maďarska a Slovenska.