Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ÚSPEŠNÁ ZÁVEREČNÁ OPONENTÚRA PROJEKTU KEGA – INOVATÍVNE METÓDY VO VÝUČBE KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ