Anotácia projektu

Anotácia projektu

Za posledných 15 rokov sa pôvodný koncept kultúry a kultúrnej identity mení vplyvom reflexívneho prístupu, ktorý sa nazýva multiple-identities approach, angl., teda ide o prístup založený na rozoznávaní tzv. viacnásobnej identity. Pod vplyvom globalizácie a migrácie sa do popredia dostávajú otázky interkultúrnych rozdielov, neznalosti iných resp. cudzích kultúr a namiesto zastrešenia tejto problematiky zo strany odborníkov, sa k téme vyjadruje široká verejnosť, pričom práve internet a digitálna sféra ponúka nesmierne množstvo príležitostí na šírenie skreslených informácií podporujúcich vzrast nacionalizmu, xenofóbie a extrémizmu, ktorý sledujeme aj v poslednom období.

Cieľom projektu je priniesť do tejto sféry odborný pohľad. Interkultúrne súžitie sa totiž stalo súčasťou našej bežnej reality (bežného života) a v odbornej i širšej spoločenskej sfére chýba dostatočná informačná báza, ktorá by priniesla relevantné poznatky, ako na akademickú pôdu, tak aj do celospoločenskej sféry. Projekt sa zameriava na dve línie. Prvou je zefektívnenie a modernizácia metód výučby kultúrnych štúdií (v odbore Cudzie jazyky a kultúry) na univerzitách a druhou je šírenie odborných poznatkov zrozumiteľnou a dostupnou cestou širšej verejnosti.

Kľúčové slová: interkulturalita, interkultúrne vplyvy, kultúra, multikultúra, vysokoškolské vzdelávanie

Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa riešenia projektu: kultúrna identita

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The concept of culture and cultural identity has been changing for the last fifteen years which was influenced by reflexive approach called multiple-identities approach. This approach is based on recognition of the so called multiple identity. The questions related to intercultural differences and insufficient knowledge about foreign cultures have come to the fore and these topics are being discussed more than ever among general public, not only in the sphere of professionals as it was before, due to the influence of globalization and migration. Internet offers immense number of opportunities, spreading false information quite often and supporting increase of nationalism, xenophobia and extremism which have been viewed in the last few years. The aim of the project is to explore this topic from the scientific point of view. Intercultural existence has become part of our ordinary reality (everyday life) and in the scientific and other professional circles there is a lack of sufficient information database which would bring more relevant knowledge into the sphere of academic and social life. The project is based on two lines. The first one deals with how to make the methods of teaching of cultural studies more effective and modernized (more innovative) at universities. The second line focuses on how to spread information in a comprehensible way so that it will be closer to general public.

Key words: culture, interculturality, multiculturality, intercultural influences, cultural identity