Inovatívne metódy

Inovatívne metódy

Zameraním projektu je priniesť ucelený pohľad na témy, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie interkultúrnych stretnutí. Kultúru vnímame ako praktický fenomén, ktorý zasahuje a ovplyvňuje každodenné bežné konanie. Z tohto dôvodu je potrebné poznať niekoľko rovín interakcií – musíme porozumieť svojej identite, chápať pôsobenie a vplyv kultúry na jedinca, naučiť sa reflektovať kultúrne rozdiely a rozšíriť si povedomie o kultúrnej identite viazanej na vybrané európske krajiny (Británia, Francúzsko, Nemecko, Rusko) – teda porozumieť kultúrnej tradícii a histórii.

 

Projekt je orientovaný na nasledovné tematické oblasti:

1. Identita. Kultúrna identita. Identita cudzinca. Kultúra. Kultúrne vrstvy (hodnoty, rituály, symboly). Dimenzie kultúry.

2. Interkultúrna komunikácia. Jazyk a kultúra. Kultúrne rozdiely. Stereotypy. Predsudky.

3. Kultúrne štúdiá (vybrané prípadové štúdiá viazané na európsky priestor) – interkultúrne súžitie.

 

Čiastkovým cieľom projektu je priniesť do vysokoškolskej sféry konkrétne ukážky kultúrnych interakcií, ktoré majú viesť študentov k zamysleniu a snáď i hľadaniu nových prístupov či perspektív. Integrácia inovatívnych krokov do existujúcich disciplín humanitných vied (učiteľských i neučiteľských) je viazaná na existujúce študijné programy, ktoré realizujú kultúrne štúdiá. Inovatívne metódy sú založené na aplikovanom prístupe v oblasti multikutúrnej výchovy (Moree, 2015), ktorá sa zameriava na rozvoj tzv. viacnásobnej identity, prejavovanej v kultúre každodennosti.

Z tohto dôvodu sú študenti vo vyučovacom procese okrem teoretickej bázy konfrontovaní s interakciami (reálnymi prípadmi), ktoré im majú pomôcť rozvíjať kritické myslenie a odhaľovať skryté kultúrne kódy. Týmto spôsobom sa u nich rozvíja nielen kultúrna, ale aj interkultúrna identita. Výsledkom stretnutí je tvorba brožúr k jednotlivým témam, pod odbornou gesciou riešiteľov projektu, ktorá bude zverejnená v digitálnej podobe na internete. Cieľovou skupinou výstupu projektu (tvorba interaktívnych učebníc, kreovanie on-line platformy a tvorba brožúr k všetkým oblastiam záujmu) sú univerzitní študenti a doktorandi. Nakoľko na Slovensku dosiaľ nebol realizovaný tento typ výskumu, veríme, že by bol prínosom aj pre širšiu spoločnosť a aplikovateľný aj do praxe. Prostredníctvom digitálnej platformy bude mať prístup k výsledkom výskumu aj širšia verejnosť bezplatne.

Bibliografia:

DARULOVÁ, J. – KOŠTIALOVÁ, K. 2010. Multikultúrnosť a multietnicita. Banská Bystrica: ÚVV UMB, 2010.

GAŽOVÁ, V. 2014. Aktuálne problémy kultúrnej praxe. [cit. 2014-08-08]. Dostupné na: ospkop.cz/dokumenty/category/5-archiv-dokumentu?...epsu...gazova.

GIRARD, R. 2008. O původu kultury. Brno: CDK, 2008.

HABIŇÁKOVÁ, E. 2013. Kultúrne obsahy v interkultúrnej komunikácii. Trnava: FMK, 2013.

HALL, E. T. 1989. Beyond Culture. New York: Random House, 1989.

HOFSTEDE, G. – HOFSTEDE, G. J. 2006. Kultury a organizace: Software lidské mysle. Praha: Linde, 2006.

HÖHN. E. 2016. Súčasná rakúska literatúra a identita Druhej rakúskej republiky. Banská Bystrica: Belianum, 2016.

HORÁKOVÁ, H. 2012. Kultura jako všelék? Praha: Slon, 2012.

KIM, Y. Y. 1994. Beyond Cultural Identity. Oklahoma: University of Oklahoma, 1994. 24 s. [Cit. 2014-06-25]. Dostupné na: http://www.uri.edu/iaics/content/1994v4n1/01%20Young%20Yun %20Kim.pdf

MEŠKOVÁ, Ľ. 2007. Communication interculturelle France-Slovaquie. Banská Bystrica: EF UMB, 2007.

MOREE, D. 2015. Základy interkulturního soužití. Praha: Portál, 2015.

OLEJÁROVÁ, M. et. al. 2007. Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. Banská Bystrica: UMB, 2007.

PECNÍKOVÁ, J. – MEŠKOVÁ, Ľ. 2017. Francúzska kultúrna identita v obrazoch a textoch. Banská Bystrica: Belianum, 2017.

PECNÍKOVÁ, J. – SLATINSKÁ, A. 2017. Jazyk – kultúra – identita. Vybrané aspekty interkultúrnej identity. Banská Bystrica: Belianum, 2017.

POLIAK, P. 2015. Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií. Banská Bystrica: Belianum, 2015.

POVCHANIČ, Š. 2009. Culture et Communication interculturelle. Bratislava: Ekonóm, 2009. 168 s. ISBN 978-80-225-2684-5.

PRUCHA, J. 2007. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2007.

PRUCHA, J. 2010. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010.

SUCHÁNKOVÁ, H. et. al. 2013. Multikulturně v teorii a praxi. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2013.

TAYLOR, Ch. 2001. Multikulturalizmus: Zkoumání politiky uznání. Praha: Filosofia, 2001. 183 s. ISBN 80-7007-161-3.

TODOROV, T. 2008. Strach z barbarů. Praha : Paseka, 2008.

VESELÁ, D. 2017. La "ville créative" du point de vue terminologique, In Paroles de ville : Stratégie de l' "Indisible". Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, 2017.

ZELENKOVÁ, A. 2010. Interkultúrne vzdelávanie v cudzích jazykoch na vysokej škole. Banská Bystrica: UMB, 2010.