Projektový tím

Projektový tím

Na realizácii projektu KEGA 033UMB-4/2018 sa podieľajú riešitelia z Filozofickej fakulty a Ekonomickej fakulty UMB, z ktorých väčšina zabezpečuje výučbu kultúrnych štúdií v odbore Cudzie jazyky a kultúry.

Vedúcou projektu PhDr. Jana Pecníková, PhD., ktorá sa špecializuje na výskum kultúrnych identít, kultúrneho občianstva (vzťahu európskeho a lokálneho občianskeho aktivizmu) a interkultúrnej komunikácie. K danej problematike publikovala doposiaľ viac ako 20 odborných štúdií v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. Na Katedre európskych kultúrnych štúdií FF UMB vyučuje francúzske kultúrne štúdiá, ako aj iné odborné predmety (Semiotika kultúry, Dejiny európskych kultúrnych a politických inštitúcií a i.). Jej prioritným záujmom je priniesť modernizáciu a inovácie do výučby kultúrnych štúdií na Slovensku, nakoľko vychádza zo skúseností zo štúdia v zahraničí (Université de Lorraine, Francúzsko), kde je tejto oblasti venovaná zvýšená pozornosť, vzhľadom na aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Do projektového tímu sú zapojení pracovníci UMB:

Doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD. sa zaoberá problematikou interkultúrnej komunikácie, interkultúrnych kompetencií a kultúrnym aspektom prekladu, terminológie a frazeológie vo francúzskom jazyku. Výsledky svojho výskumu publikovala v monografiách (napr. Communication interculturelle France-Slovaquie, 2007, Banská Bystrica: EF UMB) a v mnohých odborných príspevkoch doma aj v zahraničí. Je spoluautorkou viacerých vysokoškolských učebníc a intenzívne spolupracuje so zahraničnými pracoviskami (napr. Université Paris 13, Francúzsko). V rámci študijného programu zabezpečuje výučbu Ruských kultúrnych štúdií a Francúzskych kutúrnych štúdií, Manažmentu kultúry v magisterskom stupni štúdia.

Mgr. Eva Höhn, PhD. sa orientuje na výskum identity cez prizmu literatúry a spoločenských zmien (najmä v Nemecku 20. storočia). Na túto tému publikovala niekoľko vedeckých štúdií a je autorkou vedeckých monografií a odborných publikácií (napr. Súčasná rakúska literatúra a identita Druhej rakúskej republiky, 2016, Banská Bystrica: Belianum). V rámci študijného programu zabezpečuje výučbu Nemeckých kultúrnych štúdií v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia.

Mgr. Viera Krešáková, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre odbornej jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty UMB. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ruské kultúrne štúdiá pre druhý ročník bakalárskeho štúdia v študijnom programe Európske kultúrne štúdia na FF UMB. Profesionálne sa venuje oblasti odbornej terminológie, ruskému jazyku a kultúre, ako aj nemeckému jazyku a kultúre.

Mgr. Peter Poliak, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje téme interkultúrnej komunikácii v praxi, na túto tému publikoval aj vedeckú monografiu (Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií, 2015, Banská Bystrica: Belianum). Okrem toho sa venuje výskumu v oblasti kultúrnej inteligencie. V rámci študijného programu zabezpečuje výučbu Britských kutúrnych štúdií v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

Mgr. François Schmitt, PhD. sa odborne venuje francúzskemu jazyku a francúzskym kultúrnym štúdiám, svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava primárne na porovnanie kultúr. Výsledky výskumu publikoval vo svojej monografii s názvom Les cultures français et slovaque – analyses comparatives et représentations sociales, 2015 (Louvain-la-Neuve: EME éditions). V rámci študijného programu zabezpečuje výučbu Francúzskych kutúrnych štúdií v bakalárskom stupni štúdia.

Mgr. Dagmar Veselá, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre romanistiky FF UMB a odborne sa venuje implementácii terminológie z rôznych oblastí (politík EÚ, politológie, medzinárodných vzťahov, medzinárodných organizácií, ekonomiky, ekológie, techniky, dejín umenia a dizajnu) do tlmočnícko-prekladateľských disciplín. Tiež publikovala niekoľko vedeckých príspevkov na tému kreatívneho priemyslu (napr. La "ville créative" du point de vue terminologique, In Paroles de ville : Stratégie de l' "Indisible". Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, 2017.)

Bc. Tatiana Murínová je sekretárkou Katedry európskych kultúrnych štúdií. Zodpovedá za spravovanie digitálnej platformy a administratívne zabezpečenie projektu.