Štúdium

Katedra európskych kultúrnych štúdií momentálne ponúka interné štúdium v bakalárskom (Bc.) a magisterskom (Mgr.) stupni štúdia, ako aj rigorózne pokračovanie (PhDr.). Vďaka podpísaným zmluvám so zahraničnými pracoviskami súčasne umožňuje stráviť časť štúdia mimo Slovenskej republiky.


ponuka štúdia

Viac informácií o jednotlivých stupňoch štúdia a o spestrení štandardnej ponuky nájdete v príslušných kolónkach na pravom paneli stránky.