Bakalárske štúdium (Bc.)

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry

Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá

 

Študijný odbor

7357 cudzie jazyky a kultúry

Študijný program

európske kultúrne štúdiá

Garant ŠP

 

Študijná poradkyňa

PhDr. Jana Pecníková, PhD., tel.: 446 51 22, e-mail: jana.pecnikova@umb.sk

Charakteristika ŠP

Študijný program Európske kultúrne štúdiá poskytuje študentom:

-       pojmový aparát a základné teoretické poznatky zo štyroch kultúrnych štúdií (britské, nemecké, francúzske a ruské), doplnené o východoeurópske a stredoeurópske kultúrne štúdiá

-       poznatky k problematike filozofie kultúry, kultúrnych dejín Európy, európskeho kultúrneho dedičstva, multikulturalizmu, manažmentu kultúry, tvorby a prezentácií projektov v rámci profilových modulov ponúkaných katedrou EKŠ

-       praktické využitie znalostí na prekonanie jazykovej a kultúrnej bariéry (požadovaná znalosť 2 cudzích jazykov na úrovni B1-B2)

-       identifikovanie a charakterizovanie kultúrnych špecifík v spoločensko-historickom kontexte vývoja kultúrnych dejín Európy

Profil absolventa

Katedra pripravuje absolventov so širokým záberom uplatnenia v praxi na pozície jazykovo kompetentných a kulturologicky kvalifikovaných odborných pracovníkov a manažérov v  múzeách, galériách, knižniciach, agentúrach, vydavateľstvách, spolkoch, divadlách, ako aj v masmédiách (publicistika, odborní redaktori v rozhlase, televízii a periodikách). Taktiež v štátnej a medzinárodnej sfére – v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy a samosprávy (zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v rámci miest a regiónov, nadväzovanie kontaktov so zahraničnými inštitúciami), v oblasti tretieho sektora, v občianskych združeniach, fondoch a nadáciách, v medzinárodných (európskych) inštitúciách a zahraničných podnikoch.

Forma a štandardná dĺžka štúdia

denná forma

3 roky

Požiadavky na riadne skončenie štúdia

Celkový počet kreditov bakalárskeho štúdia: 180

Rozpis kreditov: P (povinné) predmety - 136 kreditov, PV (povinne voliteľné) predmety - 26 kreditov, V (výberové) predmety - 18 kreditov

Skladba predmetov: 23 P predmetov + bakalárska práca, 6 PV predmetov, z toho 2 PV predmety (základné kompetencie) + 4 PV (2 profilové moduly)

 

 

Odporúčaný študijný plán

Povinné predmety

Študent si v každom semestri povinne vyberá a absolvuje štyri európske kultúrne štúdiá – britské, ruské, nemecké a francúzske, z toho dve hlavné kultúrne štúdiá v cudzom jazyku (označené príslušnou skratkou ako AJ, FJ, RJ, NJ) a súbežne iné dve vedľajšie kultúrne štúdiá v slovenskom jazyku (označené SJ).

 

Okrem nich sú medzi povinné predmety zaradené aj: Stredoeurópske kultúrne štúdiá, Východoeurópske kultúrne štúdiá, Odborná prax a Štátna skúška / Bakalárska práca s obhajobou.

 
 

Stredoeurópske kultúrne štúdiá

 

Východoeurópske kultúrne štúdiá

 

Začiatky britskej kultúry (AJ) / Začiatky britskej kultúry (SJ)

 

Ruská kultúra 9. – 17. storočia (RJ) / Ruská kultúra 9. – 17. storočia (SJ)

 

Začiatky nemeckej kultúry po stredovek (NJ) / Začiatky nemeckej kultúry po stredovek (SJ)

 

Korene francúzskej kultúry (FJ) / Korene francúzskej kultúry (SJ)

 

 

 

Britská kultúra 15. a 18. storočia (AJ) / Britská kultúra 15. A 18. storočia (SJ)

 

Ruská kultúra 18. storočia (RJ) / Ruská kultúra 18. Storočia (SJ)

 

17. a 18. storočie v nemeckej kultúre (NJ) /17. a 18. storočie v nemeckej kultúre (SJ)

 

Francúzska kultúra 17. – 18. Storočia (FJ) / Francúzska kultúra 17. – 18. Storočia (SJ)

 

 

 

Britská kultúra, umenie a literatúra 19. storočia (AJ)/ Britská kultúra, umenie a literatúra 19. storočia (SJ)

 

Zlatý vek ruskej kultúry  (RJ) / Zlatý vek ruskej kultúry (SJ)

 

19. storočie v nemeckej kultúre (NJ) / 19. storočie v nemeckej kultúre (SJ)

 

Francúzska kultúra 1. polovice 19. storočia (FJ) / Francúzska kultúra 1. polovice 19. storočia (SJ)

 

 

 

Britská kultúra, politická situácia a medzinárodné vzťahy v 19. storočí (AJ) / Britská kultúra, politická situácia a medzinárodné vzťahy v 19. storočí (SJ)

 

Ruská kultúra 2. polovice 19. storočia (RJ) / Ruská kultúra 2. polovice 19. storočia (SJ)

 

Nemecká kultúra na prelome 19. a 20. storočia (NJ) / Nemecká kultúra na prelome 19. a 20. storočia (SJ)

 

Francúzska kultúra 2. polovice 19. storočia (FJ) / Francúzska kultúra 2. polovice 19. storočia (SJ)

 

 

 

Britská kultúra 20. storočia (AJ) / Britská kultúra 20. storočia (SJ)

 

Ruská kultúra 20. storočia (RJ) / Ruská kultúra 20. storočia (SJ)

 

Kultúra nemecky hovoriacich krajín po r. 1945 (NJ) / Kultúra nemecky hovoriacich krajín po r. 1945 (SJ)

 

Francúzska kultúra 20. storočia (FJ) / Francúzska kultúra 20. storočia (SJ)

 

Odborná prax

 

Štátna skúška

Bakalárska práca s obhajobou

 

 

Povinne voliteľné predmety

PV predmety tvoria dve skupiny predmetov: blok základných kompetencií a profilové moduly

Blok základných kompetencií

Študent si vyberá z bloku základných kompetencií 2 povinne voliteľné predmety.

 

Akademická etika a etiketa 1

 

Efektívna komunikácia

 

Profesionálne čítanie

 

Verejný odborný prejav

 

Logická argumentácia

 

Analytické čítanie a písanie

 

Pohyb a zdravie

 

Základy latinčiny

 

Filozofia edukácie

 

Tvorba a prezentácia akademických textov

Profilové moduly

Študent si vyberá 2 profilové moduly povinne voliteľných predmetov = 4 predmety, ktoré absolvuje v priebehu 6 semestrov prvého stupňa štúdia.

Každý modul je orientovaný na užšiu profiláciu absolventa a pozostáva z 2 predmetov.

V študijnom pláne sú zaradené profilové moduly KEKŠ a aj ostatných katedier FF UMB, ich kompletný zoznam je uvedený v Sprievodcovi štúdiom a v AISe.

 

Katedra európskych kultúrnych štúdií ponúka nasledovné profilové moduly:

Kultúrno-historické kontroverzie

 

Kultúrno-historické kontroverzie Nemecka po roku 1945

 

Kultúrno-historické kontroverzie Rakúska po roku 1945

Kultúra 1

 

Úvod do filozofie kultúry

 

Kultúrne dejiny Európy

Kultúra 2

 

Kultúrne dedičstvo v európskom kontexte

 

Multikulturalizmus ako sociálny a kultúrny koncept

Kultúra 3

 

Manažment kultúry

 

Tvorba a prezentácia projektov

Estetika

 

Estetické myslenie v dejinách a súčasnosti

 

Interpretácia umeleckého diela

Protokol

 

Spoločenský protokol

 

Diplomatický protokol

     

 

Výberové predmety

Študent potrebuje získať za V predmety 18 kreditov za celé obdobie štúdia. Do celkového počtu kreditov získaných sa V predmety sa v záverečnom sčítavaní kreditov pripočítavajú aj kredity získané za PV predmety, ktoré boli absolvované nad rámec povinných 2 profilových modulov.

V študijnom pláne sú zaradené profilové moduly KEKŠ a aj ostatných katedier FF UMB, ich kompletný zoznam je uvedený v Sprievodcovi štúdiom a v AISe.

 

Katedra európskych kultúrnych štúdií ponúka nasledovné výberové predmety:

Špeciálny jazykový seminár – anglický jazyk 1

Špeciálny jazykový seminár – francúzsky jazyk 1

Špeciálny jazykový seminár – ruský jazyk 1

Špeciálny jazykový seminár – nemecký jazyk 1

Nemecká literatúra 20. – 21. storočia (SJ)

Exkurzia

Špeciálny jazykový seminár – anglický jazyk 2

Špeciálny jazykový seminár – ruský jazyk 2

Špeciálny jazykový seminár – nemecký jazyk 2

Špeciálny jazykový seminár – francúzsky jazyk 2

Rakúska a švajčiarska literatúra 20. – 21. storočia (SJ)