Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Magisterské štúdium (Mgr.)

Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry

Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá

 

Študijný odbor

7357 cudzie jazyky a kultúry

Študijný program

európske kultúrne štúdiá

Garant ŠP


Študijná poradkyňa

Mgr. Jana Pecníková, PhD., tel.: 446 51 22, e-mail: jana.pecnikova@umb.sk  

Charakteristika ŠP

Študijný program európske kultúrne štúdiá poskytuje študentom:

-      získať špecifické poznatky z dvoch profilových kultúrnych štúdií orientovaných na súčasné geografické, demografické, sociálne, kultúrne otázky, politickú situáciu a médiá vybraných krajín (Británia, Francúzsko, Nemecko, Ruská federácia);

-      osvojiť si rozsiahle kulturologicko-komunikačné schopnosti v dvoch cudzích jazykoch, ako aj vedomostí k problematike semiotiky kultúry, súčasným prejavom multikulturalizmu, interkultúrnej komunikácii, sociológii kultúry, tretiemu sektoru a mimovládnym organizáciám, európskym kultúrnym a politickým inštitúciám, dejinám EÚ a medzinárodným kultúrnym vzťahom.

Študijný program európske kultúrne štúdiá je akreditovaný študijný program, ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ v 1. Stupni, ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy s aktívnym ovládaním dvoch cudzích jazykov (požadovaná úroveň B2 – C1).

Profil absolventa

Katedra pripravuje absolventov so širokým záberom uplatnenia v praxi na pozície jazykovo kompetentných a kulturologicky kvalifikovaných odborných pracovníkov a manažérov  v múzeách, galériách, knižniciach, agenturách, vydavateľstvách, spolkoch, divadlech, ako aj v masmédiách (publicistika, odborní redaktori v rozhlase, televízii a periodikách); taktiež v štátnej a verejnej správe – v špecializovaných odborných orgánoch štátnej správy a samosprávy, v oblasti tretieho sektora, v občianskych združeniach, fondoch a nadáciách, zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v rámci miest a regiónov; uplatnia sa takisto v medzinárodnej sfére (nadväzovanie kontaktov so zahraničnými inštitúciami), v európskych a medzinárodných inštitúciách ako aj v zahraničních podnikoch.

Forma a štandardná dĺžka štúdia

denná forma

2 roky

Požiadavky na riadne skončenie štúdia

Celkový počet kreditov magisterského štúdia: 120

P (povinné) predmety: 72 kreditov,

PV (povinne voliteľné) predmety: 30 kreditov,

V (výberové) predmety: 18 kreditov

Skladba predmetov: 9 P predmetov + štátna skúška, diplomová práca s obhajobou,

                                 8 PV predmetov = 2 PV predmety (základné kompetencie) + 6 PV predmetov (2 profilové moduly)

 


 

Odporúčaný študijný plán

Povinné predmety

Študent si v každom semestri povinne vyberá a absolvuje dve európske kultúrne štúdiá v príslušnom cudzom jazyku.

 

Okrem nich sú medzi povinné predmety zaradené aj: Dejiny EÚ, Sociológia kultúry, Odborná prax a Štátna skúška / Diplomová práca s obhajobou

 
 

Geografické, demografické a sociálne otázky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

 

Geografické, demografické a sociálne otázky Ruska

 

Geografické, demografické a sociálne otázky nemecky hovoriacich krajín

 

Geografické, demografické a sociálne otázky Francúzska

 

Dejiny EÚ

 

 

 

Súčasné politické otázky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

 

Politický systém Ruska

 

Politický systém nemecky hovoriacich krajín

 

Politický systém Francúzska

 

Sociológia kultúry

 

 

 

Súčasné médiá v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

 

Súčasné médiá rusky hovoriacich krajín

 

Súčasné médiá nemecky hovoriacich krajín

 

Súčasné médiá vo Francúzsku

 

Odborná prax

 

Štátna skúška

Diplomová práca s obhajobou

 

 

Povinne voliteľné predmety

PV predmety tvoria dve skupiny predmetov: blok základných kompetencií a profilové moduly.

 

Blok základných kompetencií

Študent si vyberá z bloku základných kompetencií 2 povinne voliteľné predmety.

 

 

Akademická etika a etiketa 2

 

Moderná rétorika

 

Akademické písanie

 

Latinčina v humanitných vedách

 

Metódy analýzy a interpretácie obrazu

Profilové moduly

Študent si vyberá 2 profilové moduly povinne voliteľných predmetov = 6 predmetov, ktoré absolvuje v priebehu 6 semestrov druhého stupňa štúdia.

Každý modul je orientovaný na užšiu profiláciu absolventa a pozostáva z 3 predmetov.

V študijnom pláne sú zaradené profilové moduly KEKŠ a aj ostatných katedier FF UMB, ich kompletný zoznam je uvedený v Sprievodcovi štúdiom a v AISe.

 

Katedra európskych kultúrnych štúdií ponúka nasledovné profilové moduly:

Kultúra 1

 

Sociálna a kultúrna antropológia

 

Semiotika kultúry

 

Vizuálna komunikácia

Kultúra 2

 

Súčasné prejavy multikulturalizmu

 

Sociológia životného štýlu

 

Tretí sektor a mimovládne inštitúcie

Európa 1

 

Občianstvo a kultúry v EÚ

 

Národnosti, identity a kultúry v EÚ

 

Kultúry, interkulturalita a vzdelávanie

Európa 2

 

Európske kultúrne a politické inštitúcie

 

Manažment kultúry v EÚ

 

Medzinárodné kultúrne vzťahy

 

Výberové predmety

Študent potrebuje získať za V predmety 18 kreditov za celé obdobie štúdia. Do celkového počtu kreditov získaných sa V predmety sa v záverečnom sčítavaní kreditov pripočítavajú aj kredity získané za PV predmety, ktoré boli absolvované nad rámec povinných 2 profilových modulov.

V študijnom pláne sú zaradené profilové moduly KEKŠ a aj ostatných katedier FF UMB, ich kompletný zoznam je uvedený v Sprievodcovi štúdiom a v AISe.

 

Katedra európskych kultúrnych štúdií ponúka nasledovné výberové predmety:

 

Špeciálny jazykový seminár – anglický jazyk 1

Špeciálny jazykový seminár – ruský jazyk 1

Špeciálny jazykový seminár – nemecký jazyk 1

Špeciálny jazykový seminár – francúzsky jazyk 1

Exkurzia

Špeciálny jazykový seminár - anglický jazyk 2

Špeciálny jazykový seminár – ruský jazyk 2

Špeciálny jazykový seminár – nemecký jazyk 2

Špeciálny jazykový seminár – francúzsky jazyk 2