Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborná prax

Študenti katedry absolvujú v bakalárskom i magisterskom stupni odbornú prax v inštitúcii, s ktorou má Katedra európskych kultúrnych štúdií uzatvorené Dohody o spolupráci pre odbornú prax. So súhlasom katedry môže študent vykonávať prax aj v inej inštitúcii na základe osobnej dohody s jej zástupcom. Podmienkou vykonávania praxe vo vybranej inštitúcii je súhlas inštitúcie s predpísaným rozsahom a podmienkami propagácie katedry.

Cieľom praxe je aplikovanie teoretických znalostí a zručností nadobudnutých počas teoretickej prípravy na univerzite. Počas praxe si študenti osvoja technické, administratívne a iné praktické zručnosti, ktoré neskôr využijú pri výkone povolania. Absolvovanie praxe umožňuje študentom rozvíjať ich profesionálnu identitu.

Všetky dokumenty a informácie súvisiace s praxou nájdete v nižšie priložených súboroch.

Katedrovou koordinátorkou praxe je Mgr. Ivana Pondelíková (Styková), PhD. (ivana.stykova@umb.sk). 

Prílohy ku stránke: