Rigorózne pokračovanie (PhDr.)

Katedra európskych kultúrnych štúdií vypisuje pre akademický rok 2019/20 nasledovné témy rigoróznych prác:

 

Vedúca rigoróznej práce: Mgr. EVA HOEHN, PhD.

- (E)migrácia a Rakúsko               

Cieľom rigoróznej práce je interpretácia textov súčasných rakúskych spisovateľov na pozadí migračnej vlny. Analýzy textov budú zamerané na ukázanie kultúrnych a historických javov 20. a 21. storočia a fenoménu dvojitej identity.

 

Vedúci rigoróznej práce: Doc. PhDr. ANTON HRUBOŇ, PhD.

- Politický jazyk národnosocialistického Nemecka a jeho odrazy v slovenskej politike rokov 1938-1945

Rigorózna práca sa zameria na analýzu politického diskurzu, používaného režimom NSDAP a jeho odrazmi na Slovensku v rokoch 1938-1945. Rigorozant bude na pozadí dobovej tlače v komparatívnej perspektíve sledovať, aké témy dominovali vtedajšiemu politickému diskurzu, akým spôsobom ich spriatelené režimy v Nemecku a na Slovensku pertraktovali, a ako sa špecifický slovník hitlerovského Nemecka zrkadlil v politickej kultúre ľudáckeho Slovensku. Osobitnú pozornosť bude venovať implementácií nacistickej terminológie do ľudáckeho politického jazyka (termíny Volksgemeinschaft, Lebensraum, Rasse, Blut und Boden, Ehre, atď.) a role týchto výpožičiek v kontexte propagandy a zintenzívnenej nacizácie slovenskej spoločnosti najmä po tzv. salzburských rokovaniach z júla 1940. 

- Kultúrny marketing Múzea Slovenského národného povstania (Dynamika stratégií od roku 1990 po súčasnosť)

Rigorózna práca sa zameria na analýzu vývoja marketingových stratégií jednej z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenskej republiky, Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Práca bude sledovať spôsoby prezentácie širokej palety aktivít múzea, od výstavných, cez vzdelávacie až po manifestačné, spojené s každoročnými oslavami výročí SNP. Rigorozant sa pokúsi sledovať modernizačné trendy v oblasti kultúrneho marketingu v širšom kontexte podobne orientovaných muzeálnych inštitúcií v susedných štátoch (Múzeum druhej svetovej vojny v Gdansku, Armádne múzeum v Prahe, a i.), poukázať na progresívne námety kultúrneho marketingu Múzea SNP v poslednom tridsaťročí a, naopak, na jeho slabiny.  

 

Vedúca rigoróznej práce: PhDr. JANA PECNÍKOVÁ, PhD.

- Kreovanie francúzskeho kultúrneho priestoru v lokálnych podmienkach na Slovensku

V rigoróznej práci sa venujeme téme podpory francúzskej kultúry a jazyka na Slovensku. Cieľom teoretickej časti je poskytnúť ucelený pohľad na kreovanie lokálneho francúzskeho kultúrneho priestoru a organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít, ktoré sú súčasťou šírenia povedomia o francúzskom jazyku a kultúre (s ohľadom na: inštitucionálnu podporu, dobrovoľníctvo, medzinárodné projekty, komunitný aktivizmus a i.). Výskumná časť sa zameriava na lokálny kontext - podporu francúzskeho jazyka a kultúry v Banskej Bystrici (Banská Bystrica je označená za hlavné mesto frankofónie na Slovensku). Výskum je realizovaný ako kvalitatívna prípadová štúdia, ktorej súčasťou je terénny výskum (pološtrukturované rozhovory). Cieľom vedeckej časti je analýza reálnych možností i limitov rozvoja francúzskej kultúry a jazyka v lokálnych podmienkach.

- Perspektíva a potenciál rozvoja kultúrnych inštitúcií v cestovnom ruchu

V rigoróznej práci sa venujeme možnostiam rozvoja kultúrnych inštitúcií ako dôležitej súčasti cestovného ruchu. Postavenie kultúrnych inštitúcií súvisí s nastavením lokálnej I národnej kultúrnej politiky, ale vo veľkej miere odráža aj globálne tendencie. Na príklade kultúrnych inštitúcií vo veľkých európskych miestach vidíme, ako sa kultúrne inštitúcie transformovali pod vplyvom dopytu a modernizácie (rozvinuli sa nové formy prezentácií, expozícií, vo veľkej miere sa využívajú digitálne technológie a inovatívne prístupy). Vo výskumnej časti zistíme hlavné špecifické znaky týchto vybraných subjektov z európskych krajín a porovnáme ich so situáciou na Slovensku v podobnej kategórii. Cieľom výskumu je zistiť a konkrétne špecifikovať perspektívu i potenciál kultúrnych inštitúcií, ako aj definovať, čo tieto inštitúcie aplikovali v praxi a vyvodiť odporúčania. Súčasťou terénneho výskumu sú pološtrukturované rozhovory vo vybraných kultúrnych inštitúciách.

- Revitalizácia tradícií ako prejav kultúrneho aktivizmu

V rigoróznej práci sa venujeme súčasnému fenoménu, ktorým je zvýšený záujem o oživenie tradícií, ktoré sú dôležitou súčasťou lokálnych kultúrnych identít, komunít a spoločenstiev. Súčasťou tohto procesu je návrat ku kultúrnemu dedičstvu, jeho obnova a budovanie nových spoločenstiev. Nie sú to len aktivity spojené s tradičnou ľudovou kultúrou, ale aj nové kultúrne formy, v ktorých sa prejavuje kultúrne občianstvo komunít. Cieľom výskumu je zistiť formy kultúrneho aktivizmu v európskom priestore na konkrétnych príkladoch (podľa záujmu a podobnosti), následne ich komparovať s vybraným slovenským lokálnym priestorom. Výskum je realizovaný ako kolektívna prípadová štúdia, ktorej cieľom je kvalitatívny výskum realizovaný v teréne.


Detaily ohľadom rigorózneho konania je možné konzultovať s vedúcou KEKŠ PhDr. Janou Pecníkovou, PhD. (email: jana.pecnikova@umb.sk) alebo predsedníčkou rigoróznej komisie prof. PhDr. Zuzanou Bohušovou, PhD. (email: zuzana.bohusova@umb.sk).