Študentská vedecká aktivita

Čo je to Študentská vedecká aktivita?

Študentská vedecká aktivita je každoročne organizovanou súťažou, usporadúvanou aj na našej katedre. Jej cieľom je umožniť študentom/-tkám prezentovať výsledky vlastného výskumu, naučiť sa obhájiť si vlastné metodologické východiská, postupy a závery, k akým dospeli počas realizácie výskumu a predovšetkým zdokonaľovať sa v oblasti odbornej diskusie a konštruktívnej polemiky. ŠVA je považovaná za ideálnu prípravu na obhajobu záverečnej, t. j. bakalárskej alebo magisterskej práce vzhľadom na skutočnosť, že katedrové kolo má takmer identický priebeh. 

Kedy sa najbližšie uskutoční kolo Študentskej vedeckej aktivity?

V akademickom roku 2019/20 sa katedrové kolo ŠVA z dôvodu koronavírovej epidémie neuskutoční, plánované je až v akademickom roku 2020/21. Za účasť na katedrovom kole ŠVA sú študentom udeľované kredity, body vo výberovom konaní programu Erasmus+ a vecné ceny od fakulty. Víťaz kola získa zároveň i finančnú odmenu. 

Čo mám robiť, keď sa chcem prihlásiť?

1. Zvoliť si tému z odboru, ktorá vás zaujíma. Tému je potrebné spracovať do podoby práce v rozsahu 10 - 20 normostrán. Práca musí spĺňať všetky formálne náležitosti vedeckosti, t. j. logické členenie - úvod, jadro a záver a korektne uvedené zdroje, z ktorých ste čerpali (buď v zátvorke alebo pod čiarou + v závrečnej bibliografii). Pri vypracovaní práce vám môže (ale nemusí) pomáhať vedúci spomedzi členov katedry, resp. aj spomedzi odborníkov z externého prostredia.

2. Vyplniť prihlášku a do stanoveného termínu ju odovzdať katedrovému koordinátorovi ŠVA doc. PhDr. Antonovi Hruboňovi, PhD. 

3. Vypracovať prácu a do stanoveného termínu ju odovzdať katedrovému koordinátorovi v elektronickej, aj tlačenej podobe v dvoch exemplároch.

Ako prebieha katedrové kolo Študentskej vedeckej aktivity?

Na stanovený dátum konania ŠVA si študent/ka pripraví powerpointovú (prípadne inú) prezentáciu, kde vo vymedzenom časovom úseku 10 min. v skrátenej podobe predstaví svoju tému, ciele, metódy, postupy a výsledky výskumu. Následne predseda komisie prečíta posudok oponenta práce a študent/ka reaguje na jeho pripomienky, ku ktorým sa môžu pridať ďalšie pripomienky, komentáre a otázky od členov komisie alebo prítmného auditória. Po ukončení prezentácie prác sa komisia bez prítomnosti zúčastnených a publika poradí o udelení jednotlivých umiestnení, stanoví poradie, výsledky vzápätí verejne vyhlási a udelí ocenenia.  

Bližšie informácie o ŠVA, vrátane všetkých predpisov a formulárov, ktoré sa jej týkajú, nájdete tu.