Informácie o projekte

Intercultural competences in cohesion policy at regional and European level

Vyhlasovateľ:

Úrad vlády SR

Zadanie projektu:

 

 

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

 

Operačný program: Technická pomoc

Prioritná os: 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF

Špecifický cieľ: 1 - Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF

 

Číslo projektu:OPTP-PO1-SC1-2016-11
Doba riešenia:2017 - 2018
Vedúci projektu:Mešková Ľudmila, doc. PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:J. Pecníková, P. Poliak
Zahraničný projekt:nie

Názov nového voliteľného predmetu: Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na regionálnej a európskej úrovni. Priradenie: Predmet bude priradený k študijnému odboru Cudzie jazyky a kultúry, k študijnému programu Európske kultúrne štúdiá a profilovému modulu Európa 1. Základným  cieľom predmetu je osvojenie kľúčových interkultúrnych kompetencií v rámci interkultúrnej komunikácie a ich implementácia do oblasti politiky súdržnosti na regionálnej i európskej úrovni.