Kultúrna pamäť európskych veľkomiest

Informácie o projekte

Cultural memory of European cities

Projekt je zameraný na odkrývanie významov a symbolov ukrytých za výsledkami umeleckej produkcie s dôrazom na urbánnu identitu európskych veľkomiest – Viedne, Londýna, Paríža a ďalších. Kultúrne pamiatky nám môžu veľa povedať o pôvode vzniku mestských jednotiek - ulíc, námestiach, budovách, legendách a pod., pomôcť odhaliť zabudnuté významy miest a predovšetkým ich genius loci. Súbory spoločných významov umožňujú rozpoznávať hlavné črty a predstavy o danej kultúre, čo poskytuje hlbší náhľad na národnú identitu a jej porozumeniu. Tento cieľ chceme dosiahnuť skúmaním literárnych pamiatok (literárnych textov, mýtov a legiend miest) a ďalších umeleckých artefaktov (architektúra, hudba, sochárstvo, maliarstvo) typických pre danú lokalitu. Teoreticky budeme vychádzať z kultúrno-semiotickej teórie, teórie kultúrnej pamäti a ďalších.

Číslo projektu:1/0538/21
Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:Mgr. Eva Höhn, PhD.
Spoluriešitelia:PhDr. Jana Pecníková, PhD.
doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
Mgr. Ivana Pondelíková, PhD.
Zahraničný projekt:nie