Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre)

Informácie o projekte

Myth and cult of the Slovak State in historical and social discourse after 1945 (birth, development trends and reflections in political culture)

Cieľom projektu je identifikovať anatómiu mýtického naratívu a kultu Slovenského štátu z rokov 1939 - 1945, ktoré dodnes podstatným spôsobom ovplyvňujú historické vedomie slovenskej spoločnosti. Ide vôbec o prvý pokus, analyzujúci proces ich konštruovania, vývojových tendencií a metamorfóz v domácom i exilovom prostredí po roku 1945. Riešiteľský kolektív zacieli svoju bádateľskú pozornosť na tie reálie Slovenského štátu, ktoré sú v historickom i spoločenskom diskurze predmetom pretrvávajúcich polemík (budovanie kultu osobností Slovenského štátu, ľudáckeho dejinného príbehu vzniku a koreňov štátu, fundačných pilierov jeho legitimity, ako aj sociálnych, ekonomických a ideologických mýtov). Pridanou hodnotou projektu je, že okrem komparatívnej reflexie témy v nadnárodnom rámci premosťuje minulosť so súčasnosťou a analyzuje, akú rolu zohral mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze a politickej kultúre po roku 1989.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:1/0185/20
Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Hruboň Anton, doc. PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:2020: Mičko (Z), Šuša, Pavlov (D); Vedúci za SAV: Kmeť Norbert, Mgr. CSc., Ústav politických vied SAV
Zahraničný projekt:nie