Projekt ERASMUS+ "Jean Monnet"-Modules / Cultural Transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives (CULTUrE)

Informácie o projekte

Cieľom projektu je prispieť k procesu zjednocovania po stáročia rozdelenej Európy. Počas studenej vojny v druhej polovici 20. storočia sa v Európe vytvorili dva bloky - východný a západný, čo viedlo k úplnej izolácii ich obyvateľov. Rok 2019 si pripomíname 30. výročie spojenia rozdelenej Európy. Pre prekonanie rozdielov v myslení obyvateľov Európy je potrebné uznanie významu kultúry, ktorá je vynikajúcim mechanizmom na prenos a zjednotenie rôznych tradícií. Kultúra je nielen zdrojom kultúrnej pamäti, ale aj historických súvislostí. Projektom Jean Monnet –Modules nadväzujeme na projekt Jean Monnet –Chairs, ktorý Katedra európskych kultúrnych štúdií FFUMB realizovala v minulosti. Projekt je zároveň určený pre transformáciu študijného programu európske kultúrne štúdiá v oblasti výskumnej a edukačnej. V oblasti výskumu sa sústreďuje na koncepcie kultúrnej identity, multikulturalizmu, semiotiky kultúry, literárnej vedy ako kultúrnej vedy apod. V oblasti edukačnej sa projekt zameriava na zavedenie nového modulu Cultural Transfer in the United Europe do učebných plánov Univerzity Mateja Bela. Modul pozostáva z nasledovných predmetov: 1/ Kultúrna identita a diplomacia 2/ Interkultúrne štúdiá 3/ Rozvoj kultúrnej produkcie Na podporu týchto cieľov budú potrebné ďalšie opatrenia a aktivity ako: organizovanie prednášok odborníkmi z domácich a zahraničných kultúrnych a diplomatických inštitúcií, medzinárodný okrúhly stôl za účasti výskumníkov, študentov ale aj odborníkov z praxe, organizovanie konferencie a implementácia výsledkov na základné a stredné školy.

Číslo projektu:611357-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-MODULE
Doba riešenia:2019 - 2022
Vedúci projektu:Mgr. Eva Höhn, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD., doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., prof. Monika Banaš, PhD., doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Zahraničný projekt:áno
URL adresa projektu:https://culturaltransferjm.wixsite.com/cultural-transfer