Projekt IVF / Development of Urban Culture in V4 Countries

Informácie o projekte

Hlavným cieľom projektu je analyzovať kultúrnu identitu štyroch univerzitných miest, v ktorých pracujú a žijú členovia projektu - Banská Bystrica, Praha Krakov a Miškolc. Výskum sa zameriava na kultúrne literárne pamiatky - literárne texty, mýty, legendy a pod. Tieto sú dôležitou súčasťou kultúrnej pamäti európskych miest, ktorých identita sa stráca s narastajúcou urbanizáciou a globalizáciou. Teoretickou bázou výskumu sú kultúrno-semiotické teórie, ktoré jazykové pamiatky považujú za súčasť materiálnej urbánnej kultúry (architektúry, výtvarného umenia a pod.). Tieto analýzy sú okrem výskumného prínosu aj predpokladom rozvoja mestského cestovného ruchu. Kultúrny a geografický potenciál mesta sa tým stáva viditeľný a je súčasťou kultúrnej praxe jeho obyvateľov, návštevníkov, mestských zastupiteľstiev atď. Z tohto dôvodu je ďalším cieľom projektu implementovať výskum do praxe. Naplnený bude vytvorením digitálnej platformy týkajúcej sa literárnych pamiatok štyroch uvedených miest krajín V4 ako aj zapojením študentov do tematických urbánnych prehliadok.

Číslo projektu:21920177
Doba riešenia:15. okt. 2019 - 14. júl. 2021
Vedúci projektu:Mgr. Eva Höhn, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD., Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., dr. hab. prof. Monika Banaš, PhD., Mgr. Michaela Peroutková, PhD., Mgr. Alena Drebitková Malá, PhD. dr. Katarzyna Drag, dr. hab. prof. Michal Droždž, dr. Kinga Szabó-Tóth
Zahraničný projekt:áno
URL adresa projektu:https://urbanculturev4.wixsite.com/visegrad