Informácie o projekte

Innovative Methods in Teaching Cultural Studies

Za posledných 15 rokov sa pôvodný koncept kultúry a kultúrnej identity mení vplyvom reflexívneho prístupu, ktorý sa nazýva multiple-identities approach, angl., teda ide o prístup založený na rozoznávaní tzv. viacnásobnej identity. Pod vplyvom globalizácie a migrácie sa do popredia dostávajú otázky interkultúrnych rozdielov, neznalosti iných resp. cudzích kultúr a namiesto zastrešenia tejto problematiky zo strany odborníkov, sa k téme vyjadruje široká verejnosť, pričom práve internet a digitálna sféra ponúka nesmierne množstvo príležitostí na šírenie skreslených informácií podporujúcich vzrast nacionalizmu, xenofóbie a extrémizmu, ktorý sledujeme aj v poslednom období. Cieľom projektu je priniesť do tejto sféry odborný pohľad. Interkultúrne súžitie sa totiž stalo súčasťou našej bežnej reality (bežného života) a v odbornej i širšej spoločenskej sfére chýba dostatočná informačná báza, ktorá by priniesla relevantné poznatky, ako na akademickú pôdu, tak aj do celospoločenskej sféry. Projekt sa zameriava na dve línie. Prvou je zefektívnenie a modernizácia metód výučby kultúrnych štúdií (v odbore Cudzie jazyky a kultúry) na univerzitách a druhou je šírenie odborných poznatkov zrozumiteľnou a dostupnou cestou širšej verejnosti.

Vyhlasovateľ:

KEGA

Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Eva Höhn, PhD., Mgr. Viera Krešáková, PhD., Mgr. Ivana Pondelíková, PhD., Mgr. François Schmitt, PhD., Mgr. Dagmar Veselá, PhD.
Zahraničný projekt:nie
URL adresa projektu:https://inovativne-metody-kulturnestudia.webnode.sk/