Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra filozofie

Štúdium a výskum na Katedre filozofie v Banskej Bystrici vychádza z chápania filozofie ako špecifickej formy poznania s vlastným predmetom a metódami skúmania. Nepracujeme s koncepciou filozofie ako svetonázoru, múdrosti či koordinátorky hodnôt a to nás odlišuje od iných katedier filozofie na Slovensku.

Katedra ponúka štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v programoch filozofia a učiteľstvo filozofie (bakalársky a magisterský stupeň), v doktorandskom stupni je to systematická filozofia. Pre náš výskum je charakteristický systémový prístup, s dôrazom na analýzu a argumentáciu.

Hoci sme jednou z menších katedier Filozofickej fakulty UMB, tradične dosahujeme vynikajúce výsledky vo vede a výskume. No okrem získavania nových poznatkov sa snažíme, aby absolventi nášho štúdia boli samostatnými, kriticky zmýšľajúcimi a zodpovednými občanmi.