Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Projekt "Internacionalizácia štúdia"

Katedra filozofie FF UMB je zapojená do projektu č. 002UMB-2/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity II.2 – Filozofia. Cieľom je vytvorenie spoločného študijného programu druhého stupňa v trilaterálnej spolupráci medzi Filozofickou fakultou UMB, Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave (FF OU) a Fakultou spoločenských vied Sliezskej univerzity v Katoviciach (WNS UŚ).

Charakteristika študijného programu: Predmety v spoločnom študijnom programe vychádzajú z vedecko-výskumnej činnosti zúčastnených pracovísk. Snahou spoločného študijného programu je akcentovať relevantnú národnú filozofickú tradíciu. Absolvent štúdia rozumie národnému kontextu vybraných filozofických tém či problémov a dokáže ich kriticky konfrontovať v medzinárodnom kontexte.

Pridaná hodnota spoločného študijného programu: lepšia orientácia v rôznych filozofických tradíciách a rôznych spôsoboch výučby predmetnej problematiky. Absolventi spoločného študijného programu získajú kontakty na kolegov a odborníkov z regiónu a rozvinú svoje jazykové znalosti. Absolventi získajú lepšie možnosti uplatnenia na spoločnom trhu práce.

Uchádzačmi o štúdium môžu byť: absolventi bakalárskeho študijného odboru filozofia a príbuzných študijných odborov.

 

Realizované aktivity